دکتر رامین مظاهری خامنه

مرتبه علمی: استادیار

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی جراحی دامپزشکی

گروه آموزشی: جراحی، هوشبری و تصویربرداری تشخیصی

 رزومه