رسول پیرمحمدینام و نام خانوادگي: رسول پيرمحمدي متولد: 1344 شهرستان نقده سمت: دانشيار تمام وقت گروه علوم دامي دانشكده كشاورزي دانشگاه اروميه تحصيلات :ديپلم: علوم تجربي از شهرستان نقده در سال 1363ليسانس: دامپروري از دانشكده كشاورزي دانشگاه اروميه در سال 1371فوق ليسانس: دامپروري (تغذيه دام) از دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران در سال 1374 دكتري تخصصي: تغذيه دام از دانشكده كشاورزي دانشگاه تربيت مدرس در سال 1383 عنوان پايان نامه فوق ليسانس: بررسي ارزش غذايي پروتئين هاي تك ياخته توليد ايران در تغذيه جوجه هاي گوشتي.عنوان رساله دكتري:ارزش غذايي تفاله سيب و اثرات آن بر عملكرد گاوهاي شيرده هلشتاين.


مدارک علمی دانشگاهی
ليسانس: دامپروري از دانشكده كشاورزي دانشگاه اروميه در سال 1371 فوق ليسانس: دامپروري (تغذيه دام) از دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران در سال 1374 دكتري تخصصي: تغذيه دام از دانشكده كشاورزي دانشگاه تربيت مدرس در سال 1382


وضعیت شغلی و مسئولیت اجرایی


 


1-مسئول واحد پرورش گوسفند دانشكده كشاورزي. (1375- 1382).


2-مدير كل ستاد شاهد و ايثارگر دانشگاه اروميه. (1376-1377).


3-معاونت اداري- مالي دانشكده كشاورزي دانشگاه اروميه. (1382-1383).


4- مدير كل برنامه و بودجه دانشگاه اروميه.( 1383).


5- مسئول راه اندازي و پرورش بز دانشكده كشاورزي دانشگاه اروميه. (1383و ادامه دارد).


6- عضو اصلي كميته فني همايش گاوميش ايران. دانشگاه اروميه. (1382).


7- عضو اصلي كميته اجرايي همايش گاوميش ايران. دانشگاه اروميه. (1382).


8- مسئول دبيرخانه همايش گاوميش ايران. دانشگاه اروميه. (1382).


9- عضو اصلي كميته فني اولين جشنواره گاودورگ شمال استان آذربايجان غربي. (1384).


10-عضو هيئت داوران اولين جشنواره گاودورگ شمال استان آذربايجان غربي. (1384).


11-مدير كل آموزش دانشگاه اروميه. از آبانماه 1386 ادامه دارد...


12-پژوهشگر نمونه استان آذربايجان غربی در سال 1386 و دريافت جايزه و لوح تقدير از استاندار آذربايجان غربی.


13-استاد نمونه بسيجی کشوری -  دانشگاه های سراسر کشور در سال 1387 و دريافت جايزه و لوح تقدير از رياست محترم جمهوري اسلامي ايران


14-معاون نماينده تام الاختيارسازمان سنجش آموزش كشور در استان آذربايجان غربي از سال 1387 ادامه دارد....


15-معاون آموزشی دانشگاه غير انتفاعی آفاق اروميه از سال 1386تا سال 1388


16- سرپرست دانشگاه غير انتفاعی آفاق اروميه از سال  1388 ادامه دارد..


17-عضو اصلی کميسيون موارد خاص دانشگاه اروميه از سال 1386 و ادامه دارد..


18-مشاور ارشد مرکز تحقيقات کشاورزی استان آذربايجان غربی از سال 1383 و ادامه دارد..


19- عضو شورای مرکزی بسيج اساتيد دانشگاه اروميه  از سال 1389 و ادامه دارد...


20-عضو مرکز هم انديشی اساتيد دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه اروميه از بدو استخدام و ادامه دارد...


21-مدير مسئول مجله علمی- پژوهشی فناوری دام دانشگاه اروميه در حال راه اندازی


22- عضو اصلی هيئت نظارت و ارزشيابی آموزش عالی استان آذربايجان غربی از سال 1388 و ادامه دارد...


23- عضو اصلی شورای دانشگاه اروميه از سال 1386 و ادامه دارد... 


 


مرتبه علمی


دانشيار 


 مقالات چاپ شده در مجلات علمی و پژوهشی و یا ISI


  


مقالات علمي – پژوهشي منتشر شده


رديف


عنوان مقاله


به زبان


نام نشريه يا ناشر


كشور


صفحات


مشخصات


تاريخ انتشار


(ماه ـ سال)


نمايه علمي معتبر


اسامي همكاران بترتيب


سال


شماره


1


اثرات سطوح مختلف تفاله خشک گوجه فرنگی در جيره غذايی مرغان تخمگذار


فارسی


دانش کشاورزی


ايران


 


1385


16(3)


1385


ISC


مسعود جعفری و رسول پيرمحمدی.


2


بررسی ارزش پروتئينی تفاله گوجه فرنگی و تاثير آن بر گلوکز، تری گليسريد و پروتئين تام سرم خون جوجه های گوشتی


فارسی


پژوهش و سازندگی


 


ايران


 


1387


78


1387


ISC


مسعود جعفری ، رسول پيرمحمدی و سيامک عصری رضايی.


3


مطالعه تركيبات شيميايي و تجزيه پذيري چوب صنوبر شيرين و انگور خام و عمل آوري شده با سود


فارسي


(پژوهش هاي علوم دامي)


ايران


 


1389


20 (1)


1389


ISC


الناز بابايي، رسول پيرمحمدي و سعيد عزيزي.


 


 


 رديف


عنوان مقاله


به زبان


نام نشريه يا ناشر


كشور


صفحات


مشخصات


تاريخ انتشار (ماه ـ سال)


نمايه علمي معتبر


اسامي همكاران بترتيب


سال


شماره


4


The effect of ensiled mixed tomato and apple pomace on Holstein dairy


cow


انگليسي


Italian journal of animal science


ايتاليا


 


2010


9


2010


ISI


Farzad Abdollahzadeh, Rasoul Pirmohammadi, Parviz Farhoomand, Farhang


Fatehi and Farhad F. Pazhoh


5


Effect of particle size of alfalfa hay and reconstitution with water on intake, digestion and milk production in Holstein dairy cows


 


انگليسي


Journal of Animal


انگليس


 


2009


3(2)


2009(2)


ISI


Teimouri Yansari and Rasoul Pirmohammadi


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            رديف


عنوان مقاله


به زبان


نام نشريه يا ناشر


كشور


صفحات


مشخصات


تاريخ انتشار (ماه ـ سال)


نمايه علمي معتبر


اسامي همكاران بترتيب


سال


شماره


8


A Two Stage Rumen Cannulation in Sheep


 


English


Journal of Animal and Veterinary Advances


Pakistan


 


6


1


2007(1)


ISI


Saeed Azizi, Rasoul Pirmohammadi and Farzad Pourhasani


9


Chemical composition and digestibility of dried white and red grape pomace for ruminants


 


English


Journal of Animal and Veterinary Advances


Pakistan


 


6


9


2007(9)


ISI


 


 


Latif Zalikarenab, Rasoul Pirmohammadi and Asadollah Teimuriyansari


10


Effects of Polyethylene Glycol (PEG) addition on chemical composition, degradability and digestibility of white grape pomace


English


Journal of Animal and Veterinary Advances


Pakistan


 


6


9


2007(9)


ISI


Rasoul Pirmohammadi, Omid Hamidi  and Ali Mohsenpur Azari


 


                                                                                                                         رديف


عنوان مقاله


به زبان


نام نشريه يا ناشر


كشور


صفحات


مشخصات


تاريخ انتشار


(ماه ـ سال)


نمايه علمي معتبر


اسامي همكاران بترتيب


سال


شماره


11


Effects of ensiling and drying of white grape pomace on chemical composition, degradability and digestibility for ruminants


English


Journal of Animal and Veterinary Advances


Pakistan


 


6


9


2007(9)


ISI


Rasoul Pirmohammadi, Ahad golgasemgarebagh  and Ali Mohsenpur Azari


12


Effects of Ensiled Apple Pomace on Milk Yield, Milk Composition and DM Intake of Holstein Dairy Cows


 


English


Journal of Animal and Veterinary Advances


Pakistan


 


6


9


2007(9)


ISI


Sayid Fazlollah Ghoreishi, Rasoul Pirmohammadi and Asadollah Teimouri yansari


13


Effects of extender on sperm motility and acrosomal integrity of frozen buffalo sperm


English


Journal of Animal and Veterinary Advances


Pakistan


 


6


11


2007(11)


ISI


Hashem Ali, Parviz Farhumand, Rasoul Pirmohammadi,  and Sarain Razzagzadeh


 

مقالات علمي - پژوهشي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            رديف


عنوان مقاله


به زبان


نام نشريه يا ناشر


كشور


صفحات


مشخصات


تاريخ انتشار


(ماه ـ سال)


نمايه علمي معتبر


اسامي همكاران بترتيب


سال


شماره


14


Effects of extender and thawing methods on post thawing preservation


English


Journal of Animal and Veterinary Advances


Pakistan


 


6


11


2007(11)


ISI


Hashemi  Ali, Parviz Farhumand, Rasoul Pirmohammadi, Mehdi    Nayebpor  and Sarain Razzagzadeh


15


Effects of compensatory growth on carcass traits of male buffalo calves ..


English


Journal of Animal and Veterinary Advances


Pakistan


 


7


2


2008(2)


ISI


Amini J, Sarain Razzagzadeh  and Rasoul Pirmohammadi


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  


مقالات ارائه شده در سمینارها و یا کنفرانسهای علمی


. 


 


راهنمای پایان نامه های دوره کارشناسی ارشد و یا دکتری عمومی


 


 


آدرس : ارومیه - دانشگاه ارومیه - دانشکده کشاورزی - گروه علوم دامی


 


فاکس : 0441-2779558


تلفن : 0441-2779552


 


آدرس پست الکترونیکی :r.pirmohammadi@yahoo.com