نام: رویا

نام خانوادگی: تقی زاده 

 مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی

مرتبه علمی: استادیار

گروه آموزشی: ترویج و آموزش کشاورزی - گیاهپزشکی 

آدرس محل کار:دانشگاه ارومیه - مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب

پست الکترونیک:r.taghizadeh@urmia.ac.ir

زمینه مطالعات علمی: حشره شناسی کشاورزی - اکولوژی حشرات 

0p.jpg

 

 

مدارک علمی دانشگاهی

 دکتری تخصصی: حشره شناسی کشاورزی اکولوژی حشرات، دانشگاه تربیت مدرس، 1390

 فرصت مطالعاتی دوره دکتری: دانشگاه فریبورگ سوئیس، 1389

 کارشناسی ارشد: حشره شناسی کشاورزی ، دانشگاه تربیت مدرس، 1385

کارشناسی: گیاه پزشکی، دانشگاه تبریز، 1383

  

  

سوابق اجرایی

 

مدیر گروه ترویج و آموزش کشاورزی- گیاه­پزشکی از 93/2/1

 

   

افتخارات علمی

کسب رتبه اول کارشناسی

كسب رتبه اول کارشناسی ارشد

 

 

  

زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه

اکولوژی جمعیت، کنترل بیولوژیک، نیازهای گرمایی حشرات و کنه ها

  

 

 دروس تدریس شده

 
 
 

 1- حشره شناسی و دفع آفات

2- آفات مهم گیاهان زراعی

3- آفات مهم درختان میوه

4- آفات و بیماریهای گیاهان دارویی و معطر

5- حفاظت و حمایت از گیاهان دارویی

7- اصول مقاله نویسی فنی و ترویجی

8- زبان تخصصی

 

  

مقالات چاپ شده در مجلات علمی و پژوهشی و یا ISI

1. Taghizadeh, R., Talebi, A. A., Fathipour, Y. and Khalghani, J. Temperature-Dependent Development of Etiella zinckenella (Lepidoptera: Pyralidae) on Soybean Under Laboratory conditions, Ready for submission.

2. Taghizadeh, R., Talebi, A. A., Fathipour, Y. and Khalghani, J.Demographic parameters of Etiella zinckenella (Lepidoptera: Pyralidae) on ten soybean cultivars, Annals of  the Entomological Society of America, in Review.

3.  Taghizadeh, R., Talebi, A. A., Fathipour, Y. and Lozan, A. I. (2013) Cardiochiles fallax (Hymenoptera: Braconidae), a new species record for Iran, Journal of Entomological Society of Iran. 33(2): 83-85.

4. Taghizadeh, R., Talebi, A. A., Fathipour, Y. and  Khalghani, J. (2012) Effect of ten soybean cultivars on development and reproduction of lima bean pod borer, Etiella zinckenella (Lepidoptera: Pyralidae) under laboratory conditions, Applied Entomology and Phytopathology, 79: 15-28.

5.Taghizadeh, R., Fathipour, Y. and Kamali, K. Influence of temperature on life table parameters of Stethorus gilvifrons (Mulsant) (Coleoptera: Coccinellidae) fed on Tetranychus urticae Koch, (2008) Journal of Applied Entomology, 132: 638-645.

6. Taghizadeh, R., Fathipour, Y. and Kamali, K. Temperature-dependent Development of Acarophagous Ladybird, Stethorus gilvifrons (Mulsant) (Coleoptera: Coccinellidae), (2008) Journal of Asia Pacific Entomology, 11: 145-148.

  

 

مقالات ارائه شده در سمینارها و یا کنفرانسهای علمی 

1. Taghizadeh, R. and Mohammadkhani, N. (2016)   Antifeedant activity of aqueous and ethanolic extracts from Alhagi camelorum Fisch. on stored product insect. 5th National congress of NPM. Isfahan, Iran.

 

2. Taghizadeh, R. and Mohammadkhani, N. (2016)   Comparative study on deterrency of aqueous and ethanolic extracts from Berberis vulgaris L. on stored product insect. 5th National congress of NPM. Isfahan, Iran.

 

3. Taghizadeh, R. (2016)   Assessment of phytophagus insects in biological control of Cirsium arvense (Asterales: Asteraceae). 2nd International Conference on Sustainable Development, Strategies and Challenges, Tabriz, Iran.

 

4. Taghizadeh, R. and Fathipour Y. (2015) Population density and spatial distribution of immature stages of Callosobruchus maculatus (Col.: Bruchidae) on cowpea in Tehran region. The proceedings of the 18th International Plant Protection Congress, Berlin, Germany.

5. Taghizadeh, R. (2015) Importance of biological parameters and thermal requirements of insects in sustainable development. International Conference on Sustainable Development, Strategies and Challenges, Tabriz, Iran.

6. Taghizadeh, R. and Talebi, A. A. (2014) Effect of temperature on developmental rate of lima bean pod borer, Etiella zinckenella (Lepidoptera: Pyralidae) under laboratory conditions. 21th Iranian Plant Protection Congress, Urmia University, Urmia, Iran.

7. Taghizadeh, R. and Talebi, A. A. (2014) Reproductive parameters of Etiella zinckenella (Lepidoptera: Pyralidae) on different soybean cultivars under laboratory conditions. 21th Iranian Plant Protection Congress, Urmia University, Urmia, Iran.

8. Taghizadeh, R. and Valizadegan, O. (2013) Impacts of climate change on insect population, The 2nd National Conference on Climate Change and Impacts on Agriculture and Environment, Urmia, Iran.  

9. Taghizadeh, R. and Valizadegan, O. (2013) The role of climate factors on insect distribution, The 2nd National Conference on Climate Change and Impacts on Agriculture and Environment, Urmia, Iran.  

10. Taghizadeh, R., Talebi, A. A., Fathipour, Y. and  Khalghani, J. (2012) Biological parameters of lima bean pod borer, Etiella zinckenella (Lepidoptera: Pyralidae) on different soybean cultivars, 20th Iranian Plant Protection Congress, University of Shiraz, Shiraz, Iran.

11. Taghizadeh, R., Talebi, A. A., Fathipour, Y. and  Khalghani, J. (2012) Development of lima bean pod borer, Etiella zinckenella (Lepidoptera: Pyralidae) under laboratory conditions, 20th Iranian Plant Protection Congress, University of Shiraz, Shiraz, Iran.

12. Taghizadeh, R., Talebi, A. A. and Fathipour, Y. (2010). Spatial distribution and seasonal population fluctuations of Etiella zinckenella (Lepidoptera: Pyralidae) on ten soybean cultivars in Tehran, Iran. IXth European Congress of Entomology, Budapest, Hungary.

13. Taghizadeh, R., Talebi, A. A., Fathipour, Y. and Khalghani, J. 2010. Life table parameters of Etiella zinckenella (Lepidoptera: Pyralidae) on different soybean cultivars, The 19th IPPC, Iranian Research Institute of Plant Protection, Tehran, Iran.

14. Taghizadeh, R.,  Fathipour Y. and Kamali. K. (2008) Influence of temperature on life-table parameters of Stethorus gilvifrons (Coleoptera: Coccinellidae) fed on Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae). The proceeding of the 18th Iranian Plant Protection Congress, University of Bu-Ali Sina, Hamedan, Iran.

15. Taghizadeh, R., Fathipour Y. and Kamali. K. (2008) Estimating development of Stethorus gilvifrons (Coleoptera: Coccinellidae) on Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae) using thermal models. The proceeding of the 18th Iranian Plant Protection Congress, University of Bu-Ali Sina, Hamedan, Iran.

16. Taghizadeh, R., Fathipour Y. and Kamali. K. (2006) Thermal requirement and development of Stethorus gilvifrons (Coleoptera: Coccinellidae) on Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae). The proceedings of the 12th International Congress of Acarology, Amsterdam, The Netherlands.

17. Fathipour, Y., Taghizadeh R. and Kamali. K. (2006) Temperature-dependent fecundity of Stethorus gilvifrons (Coleoptera: Coccinellidae) preying upon Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae). The proceedings of the 12th International Congress of Acarology, Amsterdam, The Netherlands.

 

 

 

 

Research experience

1. Bioecology of Lima bean Pod Borer, Etiella zinckenella (Lep.: Pyralidae) on Different Soybean Cultivars, PhD. Thesis, Supervisor: Dr. Ali Asghar Talebi.

 

2. Integrated pest management of spider mites (Acari: Tetranychidae) injurious to crop plants, fruit trees and ornamentals in Iran. Supervisor: Dr. Yaghoub Fathipour, Tarbiat Modares University.

 

 

3. Fully integrated in a project on the foraging behaviour of wolf spiders (Pardosa lugubris) lycosidae with group of Dr. Sven Bacher in Switzerland, University of Fribourg.

 

4. Biological parameters and thermal requirements of Stethorus gilvifrons (Coleoptera: Coccinellidae) on Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae), MSc. Thesis, Supervisor: Dr. Yaghoub Fathipour.

 

5. Assessment some aspects of bioecology of Tetraneura ulmi (L.) (Homoptera: Pemphigidae) in elm, Research project in Urmia University, Shahid Bakeri High Education Center of Miandoab, Urmia, Iran.

 

 

 

داوری مقالات

1.   Journal of Crop Protection

 

2.  Journal of Plant Researches

 


عضو کمیته علمی و داوری مقالات کنفرانس

 

·       

دومین کنگره بین المللی علوم کشاورزی و محیط زیست

·        دومین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

·        سومین کنگره بین المللی علوم کشاورزی، مواد غذایی و محیط زیست