سليمان فيضی

 

استاديار گروه اقتصاد

 

 

آدرس الکترونیکی:           s.feizi@urmia.ac.ir

سابقه تحصیلات:

دکتری: علوم اقتصادی، دانشگاه علامه طباطبایی، بهار 1389

کارشناسی ارشد : برنامه­ریزی سیستمها- گرایش اقتصادی، دانشگاه صنعتی اصفهان، شهریور 1366

کارشناسی:  اقتصاد نظری، دانشگاه تهران، 1358

عنوان پایان­نامه کارشناسی ارشد: بررسی آثار سیاستهای تثبیت و شناور ساختن نرخ برابری ریال بوسیله یک مدل دینامیک

عنوان رساله دکتری: بررسی تاثیر ناطمینانی تورم و نااطمینانی رشد اقتصادی بر رشد اقتصادی در ایران (مشاهداتی بر پایه­ی مدلهای GARCH)

 

سابقه تدریس:

از پاییز 1370 : اقتصاد خرد1 ، اقتصاد خرد2، تجارت بین­الملل، مالیه بین­الملل، پژوهش عملیاتی، اقتصاد ریاضی

 

مسولیتهای اجرایی:

مدير گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه ارومیه، از 1/7/1389.

معاون اداری و مالی دانشکده ادبیات، دانشگاه ارومیه، از سال 1377- 1382

 

مقالات پژوهشی:

همرا با دکتر حسن حیدری، دکتر سهیل پروین و دکتر عباس شاکری، اثر ناطمینانی رشد اقتصادی بر رشد اقتصادی در ایران: مشاهداتی بر پایه­ی مدلهای GARCH، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، ش.43، تابستان 1389.

 

همراه با دکتر رحیم دباغ و دکتر حمیدرضا برادران شرکاء، تدوین شاخص­های اصلی برای ارزیابی عملکرد دانشگاه­های دولتی با روش منطق فازی، مجله روان­شناسی و علوم تربیتی، سال 40، ش.2، تابستان 1389.

 

گزارشهای علمی:

بررسی شرط مارشال- لرنر در اقتصاد ایران

 

پایان­نامه­های راهنمایی شده:

1. خانم سولماز سروقد: تاثیر نااطمینانی تورم بر سرمایه­گذاری بخش خصوصی در ایران: کاربرد مدل واریانس شرطی خودرگرسیون تعمیم یافته دو متغیره، شهريور1390.

 

زمینه­های پژوهشی:  

 اقتصاد بین­الملل، اقتصاد انرژی، اقتصاد کلان، اقتصاد خرد