نام: سجاد

نام خانوادگی: گلوانی

تاریخ تولد: 1361

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی: استادیار پایه 2

گروه آموزشی: برق، قدرت

آدرس محل کار: دانشگاه ارومیه، دانشکده فنی و مهندسی، طبقه سوم، اتاق 19، تلفن: 31942832 044

پست الکترونیک: sadjad.galvani@gmail.com و s.galvani@urmia.ac.ir

زمینه مطالعات علمی: سیستم های قدرت

اطلاعات آموزشی و پژوهشی

« سوابق تحصیلی

·         کارشناسی: مهندسی برق قدرت، دانشگاه تبریز، 1384

·         کارشناسی ارشد: مهندسی برق قدرت، دانشگاه زنجان، 1386

·         دکتری: مهندسی برق قدرت، دانشگاه تبریز، 1392

« عناوین پایان نامه ها

·         کارشناسی: طراحي بهينه ترانسفورماتورهاي قدرتِ تكفاز با استفاده از نرم افزار MATLAB

·         کارشناسی ارشد: پخش بار بهینه با در نظر گرفتن قیود امنیتی

·         دکتری: تعیین مکان و تنظیمات بهینه ادوات FACTS  با در نظر گرفتن قیود پیش بینی پذیری

« مقالات چاپ شده در مجلات علمی و پژوهشی

1. سعید جلیل زاده، حسین حدادیان، میثم مهدوی، هادی حسینیان، سجاد گلوانی، "برنامه ريزي توسعه شبکه انتقال در جهت بهينه نمودن کفايت خطوط به کمک الگوريتم ژنتيک"، نشریه انرژی ایران، سال 11، شماره 27، بهار 1387

2. H. Hoseinian, A. Lafzi, S. Galvani, "Immune Genetic Algorithm Performance in Optimization of Power Flow in Power Systems", Stanbul University Journal of Electrical and Electronics Engineering, Vol. 10, No. 2, 2010, pp. 1229-1234.

3. M. Tarafdar Hagh, S. Galvani, "Minimization of Load Shedding by Sequential Use of Linear Programming and Particle Swarm Optimization", Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Science, Vol. 19, No. 4, 2011, pp. 551-563.

4. E. Babaie, S. Galvani, F. Nejabatkhah, "Optimal Placement of DG Units Considering Power Losses Minimization and Voltage Stability Enhancement in Power System", International Journal of Automation and Control Engineering (IJACE), Vol. 3, No. 1, 2014, pp. .

5. M. Tarafdar Hagh, M. B. B. Sharifian, S. Galvani, "Impact of SSSC and STATCOM on Power System Predictability", International Journal of Electric Power and Energy Systems, Vol. 56, 2014, pp. 159-167.

6. S. Galvani, M. Tarafdar Hagh, M. B. B. Sharifian, "UPFC Impact on Power System Predictability", IET Generation, Transmission and Distribution, Vol. 8, No. 5, 2014, pp. 819-827.

« مقالات ارائه شده در همایشهای علمی

1. سجاد گلوانی، هادی حسینیان، سید هادی حسینی، "پيش بيني پيک بار ماهيانه و فروش انرژي برق منطقه اي زنجان در سال هاي 1386 و 1385 با استفاده از شبکه عصبي"، بيست و يکمين کنفرانس بين المللي برق، تهران، ايران، آبان 85

2. حسین کاظمی کارگر، هادی حسینیان، سجاد گلوانی، "پخش بهينه همزمان توان راکتيو و بار با استفاده از الگوريتم GIRM و الگوريتم ژنتيک و مقايسه دو الگوريتم"، پانزدهمين کنفرانس مهندسي برق ايران، تهران، ايران، ارديبهشت 86

3. هادی حسینیان، سجاد گلوانی، "بررسي عملکرد دو الگوريتم ژنتيک (GA) و اجتماع ذرات (PSO) در مساله "کاهش تلفات با خازن گذاري بهينه در سيستم هاي توزيع""، بيست و دومين کنفرانس بين المللي برق، تهران، ايران، آبان 86

4. سعید جلیل زاده، حسین حدادیان، میثم مهدوی، هادی حسینیان، سجاد گلوانی، "برنامه ريزي توسعه شبکه انتقال در جهت بهينه نمودن کفايت خطوط به کمک الگوريتم ژنتيک"، بيست و دومين کنفرانس بين المللي برق، تهران، ايران، آبان 86

5. S. Jalilzadeh, H. Hosseinian, S. Galvani, F. Razavi, “Induction Motors Behavior under Non Sinusoidal Voltage Supply Condition and Assessment of Its Damages in Iran Network”, World Congress on Engineering and Computer Science, San Francisco, USA, October 2007

6. S. Jalilzadeh, S. Galvani, H. Hosseinian, F. Razavi, “Voltage Profile Modification Using Genetic Algorithm in Distribution Systems”, World Congress on Engineering and Computer Science, San Francisco, USA, October 2007

7. سجاد گلوانی، مهرداد طرفدار حق، هادی حسینیان، "کمینه‌سازی انرژی تامین نشده تحت شرایط بحرانی شبکه"،يازدهمين كنفرانس دانشجويي مهندسي برق، زنجان، ایران، شهریور 87

8. مهرداد طرفدار حق، سيد هادي حسيني، سجادگلواني، هادي حسينيان، "بارزدایی بهینه تحت شرایط بحرانی شبکه با استفاده از الگوریتم PSO"، هفدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تهران، ایران، اردیبهشت 88

9. E. Babaei, S. Galvani, M. Ahmadi Jirdehi, “Design of Robust Power System Stabilizers Based on PSO”, IEEE Symposium on Industrial Electronics & Applications, Kuala Lumpur, Malaysia, October 2009

10. M. Tarafdar Hagh, S. Galvani, “A Multi Objective Genetic Algorithm for Weighted Load Shedding”, 18th Iranian Conference on Electrical Engineering, Isfahan, Iran, May 2010

11. M. B. B. Sharifian, H. Afsharirad, S. Galvani, “A Particle Swarm Optimization Approach for Optimum Design of PID Controller in Linear Elevator”, 9th International Power and Energy Conference, Singapore, Singapore, October 2010

12. M. B. B. Sharifian, S. Galvani, M. Bahrami Kouhshahi, “Torque Fluctuations Reducing in a Vector-Controlled Induction Motor Drive by PI Controller Tuning Using Particle Swarm Optimization”, International Conference on Electrical Machines and Systems, Beijing, China, August 2011

13. E. Babaei, F, Golestaneh, M. Shafiei, S. Galvani, “Design an optimized power system stabilizer using NSGA-II based on fuzzy logic principle”, 24th Canadian Conference on Electrical and Computer Engineering, Ontario, Canada, May 2011

14. M.Tarafdar Hagh, M. Farsadi, S. Galvani, “A Probabilistic Approach for Optimal Capacitor Placement in Unbalanced Distribution Systems Using NSGA_II”, 12th International Conference on Probabilistic Methods Applied to Power Systems, Istanbul, Turkey, June 2012

15. نوید تقی زادگان، رمضان منوچهري ، امیر صحت، سجاد گلوانی، "حل معادلات پخش بار در حضور STATCOM در شبکه‌های انتقال و فوق توزیع با استفاده از الگوریتم PSO"، سومین همایش منطقه‌ای بهره‌برداری و دیسپاچینگ، تبریز، ایران، مهر 1393

« راهنمای پایان نامه های تحصیلات تکمیلی

« تالیفات و ترجمه کتب

« اختراعات و اکتشافات

« جوایز و افتخارات

·         فارغ التحصیل رتبه دوم دوره کارشناسی ارشد

·         فارغ التحصیل رتبه دوم دوره دکتری

« عضویت در انجمن های علمی

·         سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اذربایجان غربی، پروانه اشتغال به کار پایه 2

« پروژه های تحقیقاتی

·         بررسی و اصلاح سیستم ارتینگ پست های توزیع شرکت توزیع نیروی برق تبریز

« فعالیت های اجرایی

·         راه‌اندازی و تهیه دستور کار آزمایشگاه بررسی سیستم‌های قدرت در دانشگاه ارومیه با همکاری جناب اقای دکتر بهروز طوسی

·         راه‌اندازی و تهیه دستور کار آزمایشگاه ماشین‌های الکتریکی 2 در دانشگاه ارومیه با همکاری جناب اقای دکتر بهروز طوسی

·         تهیه دستور کار کارگاه برق در دانشگاه ارومیه با همکاری جناب آقای مهندس مجید نیکزاد

« سوابق تدریس

·         دانشگاه ارومیه

o        بررسی سیستم‌های قدرت 1

o        بررسی سیستم‌های قدرت 2

o        ماشین‌های الکتریکی 1

o        اندازه‌گیری الکتریکی

o        طراحی خطوط هوایی انتقال انرژی و پروژه

o        تاسیسات الکتریکی

o        اقتصاد مهندسی

o        آزمایشگاه بررسی سیستم‌های قدرت

o        آزمایشگاه ماشین 2

o        مبانی برق 1 و 2

·         دانشگاه تبریز

o        آزمایشگاه مدار و اندازه‌گیری الکتریکی،

o        آزمایشگاه ماشین 1،

o        آزمایشگاه مبانی برق

·         دانشگاه صنعتی ارومیه

o        بررسی سیستم‌های قدرت 1،

o        مبانی مهندسی برق 2

·         دانشگاه غیر انتفایی کمال ارومیه

o        ماشین‌های الکتریکی 1

·         دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

o        بررسی سیستم‌های قدرت 1

·         دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ارومیه

o        ارزیابی احتمالاتی سیستم های قدرت،

o        دینامیک سیستم های قدرت،

o        کنترل توان راکتیو

·         دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

o        ماشین‌های الکتریکی 1،

o        آزمایشگاه ماشین 1،

o        کارگاه مدار فرمان،

o        ماشین‌های AC و سه فاز،

o        ماشین‌های الکتریکی مخصوص

·         دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسکو

o        مدارهای الکتریکی 1،

o        آزمایشگاه مدار و اندازه‌گیری الکتریکی،

o        کارگاه مدار فرمان،

o        کنترل صنعتی،

o        ایمنی در برق

« زمینه های کاری مورد علاقه

·         مطالعات بهره برداری و برنامه ریزی در سیستم های قدرت (انتقال و توزیع)

o        پخش بار بهینه

o        مکان و مقدار بهینه خازن ها

o        مکان و میزان نفوذ بهینه منابع تولید پراکنده

o        تعیین مکان و تنظیم بهینه ادوات FACTS

·         ارزیابی احتمالاتی سیستم های قدرت

·         مدلسازی حالت پایدار ادوات FACTS

·         قابلیت اطمینان سیستم های قدرت

·         کاربرد روش های بهینه سازی تکاملی (الگوریتم های هوشمند) در سیستم های قدرت

« مهارت های نرم افزاری

·         DIgSILENT PowerFactory, DIgSILENT Programming Language

·         NEPLAN

·         GAMS

·         MATLAB (Simulink and Programming)

·         PSAT toolbox

·         MATPOWER toolbox

·         PST toolbox

·         Dialux

اطلاعات کاری و اجرایی

« سوابق کاری

·         کارشناس تحقيقات و توسعه، شرکت پارس سوئيچ (سازنده كليدها و سكسيونرهاي فشار قوي و متوسط)

·         کارشناس شبکه‌هاي توزيع، شرکت مهندسین مشاور آناکو (طراحی و نظارت و مطالعات و طراحی پروژه های DG و CHP خطوط انتقال و فوق توزیع، پستهای انتقال و فوق توزیع، شبکه های توزیع تاسیسات الکتریکی مطالعات سیستم و شبکه ها)

·         عضو هیات مدیره و مدیر اجرایی، شرکت نیرو پدید (پیمانکاری پروژه های نیرو)

·         طراح و ناظر تاسیسات الکتریکی ساختمان، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی

 دانلود

·         برنامه هفتگی نیم سال دوم سال تحصیلی 94-93

·         دستور کار آزمایشگاه بررسی سیستم‌های قدرت

·         دستور کار آزمایشگاه ماشین‌های الکتریکی 2

·         دستور کار کارگاه برق

·         نمونه سوالات امتحانی

o        بررسی سیستم‌های قدرت 1

o        بررسی سیستم‌های قدرت 2

o        ماشین‌های الکتریکی 1

o        اندازه‌گیری الکتریکی

o        طراحی خطوط هوایی انتقال انرژی و پروژه

o        تاسیسات الکتریکی

o        اقتصاد مهندسی

o        آزمایشگاه بررسی سیستم‌های قدرت

o        آزمایشگاه ماشین 2

o        مبانی برق 1 و 2

·         نرم افزار DIgSILENT PowerFactory

·         شبکه های استاندارد IEEE

·         نرم افزار MatPower

·         نرم افزار Dialux

·         پلاگین های محصولات شرکت مازی نور مربوط به نرم افزار Dialux

·         پلاگین های محصولات شرکت شهاب توشه (پارس شهاب) مربوط به نرم افزار Dialux

·         فایل های پخش بار سیستم قدرت 30 شینه استاندارد IEEE، برای اطلاعات بیشتر به کتاب بررسی سیستم های قدرت، جلد اول، تالیف Hadi Saadat مراجعه نمایید.

·         تمرین های حل شده ماشین های الکتریکی 1

·         طراحی و حل یک پروژه نمونه خطوط هوایی انتقال انرژی، جدول مشخصات هادی های استاندارد ایران 

 ·         فیلم آموزشی AutoCAD Electrical 2014