دکتر سیاوش حسینی سرقین

مدارک علمی دانشگاهی

 

                    دکترای فیزیولوژی گیاهی

 

                   وضعیت شغلی و مسئولیت اجرایی

 

                    عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه

 

                    معاون آموزشی گروه زیست شناسی

 

                    مرتبه علمی

 

                    استادیار – پایه22   

 

                    عضویت در انجمن های علمی

 

                    انجمن زیست شناسی ایران - انجمن فيزيولوژي گياهي ايران 

 

                    مقالات چاپ شده در مجلات علمی و پژوهشی و یا ISI

 

                                          1-Study of Some Salvia L. ( Lamiaceae ) Species Native to West Azarbaijan (Iran)

                                               Considering Their Phenolic Compounds. Fatemeh Nejad Habibvash,Moahmmad Ali

                                               Rajamand, Reza Heidari, Siavash  Hosseini Sarghein and Mahnaz Heidari. 

                                               Pakistan  Journal of  Nutrition 6 (5): 443-446, 2007.                       

 

                                          2--Anatomical Observations on Nutlets of Some Salvia Species ( Lamiaceae ) from West Azarbaijan in I.                                               Iran. Fatemeh   Nejad   Habibvash,   Moahmmad  Ali  Rajamand, Siavash Hosseini Sarghein, Reza Heidari 

                                                 and Mahnaz Heidari. Pakistan Journal of Biological Sceinces 10 (19): 3385-3389, 2007.                                                       

 

                                          3--Chemical Analysis of Some Salvia Species Native to West Azarbaijan (Iran). Fatemeh Nejad                                                     Habibvash, Moahmmad Ali Rajamand,Reza Heidari, Siavash Hosseini Sarghein and Mahnaz .                                                                                          Heidari. Pakistan Journal  of Biological Sceinces 10 (20): 3516-3524, 2007.

 

                                          4--Comparative Anatomical Studies of Some Genera of  Lamiaceae Family in West Azarbaijan in Iran-                                                  Ali Asghar Hatamneia,  Masoud Khayami,Ahmad Mahmudzadeh, Siavash Hosseini Sarghein and                                                 M                                              Mahnaz Heidari.Botany Research  Journal 1 (3): 63-67, 2008.

 

                                          5--Anatomical Studies on Subfamily Nepetoideae Species ( Lamiaceae ) in West Azarbaijan in Iran-                                              Ali  Asghar Hatamneia, Masoud Khayami,Ahmad Mahmudzadeh, Siavash Hosseini Sarghein                                                              n                                            and Bakhtyar Moahamadaminzade. Botany Research  Journal 1 (3): 68-70, 2008.

 

                                          6--Effects of  UV-Radiation on photosynthetic pigments and UV absorbing compounds in Capsicum longum L.                                            S. Hosseini Sarghein, J. Carapetianand J. Khara. International Journal of Botany 4(4): 486-490, 2008.

  

                                          7-Effects of UV-Radiation on Some Structural and Ultrastructural Parameters in pepper (Capsicum longum L.).                                         Siavash Hosseini Sarghein, Jirair Carapetian and Jalil Khara.Turkish Journal of Biology.34: 69-77, 2011.

 

                                          8-Effects of UV-A and UV-C radiation on some morphplogical and physiological parameters in S                                            Savory (Satureja hortensis L.). Parisa Rahimzadeh, Siavash Hosseini, Kamalaadin Dilmaghani. Annals of         B                                            Biological Research. 2(5): 164-171.

 

  .                  9- بررسی فراساختاری تکوین عناصر آوند چوبی در ساقه نارنج (Citrus aurantium L.)سیاوش  حسینی سرقین، هما رجایی- مجله  پژوهش و                         و سازندگی، شماره 46 بهار 1379.

 

 .                  10- بررسی تاثیر قطع برگ وجوانه بر ریخت زایی  واندام زایی گیاه باقلا (Faba vulgaris L.)-   سیاوش حسینی سرقین،  فاطمه قاسمی.  .                        .                مجله علوم پایه، جلد 14 شماره 1 سال 1380.

 

                    11- مطالعه تغییرات ساختاری ایجاد شده توسط شوری در سلولهای ریشه وساقه باقلا (Faba vulgaris L.)

                       سیاوش  حسینی سرقین، ناصر عباسپور- مجله علوم پایه، جلد 20 شماره 2 سال 1386.

 

                  .                   12- مطالعات آناتومیکی ساقه، برگ ودمبرگ در جهت شناسایی 18 گونه از جنس Salvia  (تیره نعنا) در  استان آذربایجان غربی- .                   .                          فاطمه نژادحبیب وش و سیاوش حسینی سرقین-مجله زیست شناسی ایران،  جلد23  -شماره 5  سال1389.

 

                  .                   13- بررسی اثر پرتو فرابنفش روی برخی پارامترهای فیزیولوژیکی گیاه فلفل قلمی (Capsicum longum) – 

                                       سیاوش حسینی سرقین،  جلیل خارا، ژیرایر کاراپتیان- مجله علمی کشاورزی اهواز؛ جلد 34- شماره 2 سال 1390

 

               14 .          14       - معرفی فلور، شکل زیستی وپراکنش جغرافیایی منطقه اعلاء و رود زرد استان خوزستان- شبنم تقی پور،

                                        محمد حسن زاده، سیاوش حسینی سرقین - مجله تاکسونومی وبیوسیستماتیک، سال سوم شماره  نهم زمستان 1390

 

                                        15-'Biochemical study of some populations of Gundelia tournefortii (L.) in West Azerbaijan'. Fathalivand,A. A                                            S. Hosseini Sarghein and R. Jamei.. Iranian   Journal of Plant Physiology 3(2), 683-686. 2013.

 

 

                                        16-  Antioxidant and antiradical activities of Rosa canina and Rosa pimpinellifolia fruits from West Azerbaijan.                                              S                                              Somaye Fattahi, Rashid Jamei  and Siavash Hosseini Sarghein. Iranian Journal of Plant Physiology 2(4), 523-529. 2012.

 

 

 -17                       بررسی اثربرخی مشخصات منطقه رویش برروی محتوای آلکالوئیدتام غدد زیر زمینی دو گونه ترب شیر( غدد زیر زمینی ترب شیر و ترب شیر صغیر).

س                سمیرا شوکت یاری، رضاحیدری رشید جامعی و سیاوش حسینی سرقین. نشریه علوم دانشگاه خوارزمی.جلد 13، شماره 1، ص: 737-748.سال 1392.

 

 -18                        تغییرات شاخص های فیزیولوژیک وآناتومیک گیاه بامیه(Hibiscus esculentus) تحت باندهای مختلف اشعه فرابنفش. سروش کارگر خرمی، رشید جامعی

                 وسیاوش حسینی سرقین مجله زیست شناسی گیاهی، سال پنجم، شماره  شانزدهم. ص: 13-26.سال 1392..

 

                م                 مقالات ارائه شده در سمینارها و یا کنفرانسهای علمی

 

               17                       - تمایز یابی آوند چوبی اولیه درشاخه های فرعی نارنج (Citrus aurantium L.). هما رجایی، سیاوش  حسینی سرقین - هفتمین کنفرانس زیست شناسی .                     ش                           سراسری ایران- دانشگاه اصفهان-31 مرداد تا 2   شهریورماه سال 1377.

 

                   18                   - مطالعات آناتومیکی  برگ در جهت شناسایی 18 گونه از جنس Salvia  در استان آذربایجان غربی- فاطمه نژاد حبیب وش، محمدعلی  رجامند، سیاوش حسینی ،                             مهناز حیدری و رضا حیدری -  سمینار ملی  زیست شناسی-دانشگاه آزاد اسلامی مرند- اردیبهشت سال 1386.

 

                                     19- مطالعات آناتومیکی فندقه چند گونه از جنس مریم گلی ( تیره نعنا) در استان آذربایجان غربی- فاطمه نژاد حبیب وش،  محمدعلی رجامند، سیاوش حسینی سر..                        سرقین، مهناز حیدری،  رضا حیدری - نخستین کنفرانس رده بندی گیاهی ایران - موسسه تحقیقات  جنگلها ومراتع-15 شهریور سال 1386.

 

                   20                   - مطالعه گونه های بومی مریم گلی ( تیره نعنا) در استان آذربایجان غربی با بررسی ترکیبات فنولی آنها-  فاطمه  نژاد حبیب وش،  محمدعلی رجامند، سیاوش                           سیا                         حسینی سرقین، مهناز حیدری،  رضا حیدری - نخستین کنفرانس رده بندی گیاهی ایران- موسسه  تحقیقات جنگلها ومراتع-15 شهریور سال 1386.

 

                  21                   - بررسی دانه چند گونه مریم گلی در ارومیه براساس محتوی روغن ودرصد اسیدهای چرب امگا3- فاطمه نژاد حبیب وش، ...                                   دعلی                     محمدعلی رجامند، سیاوش حسینی سرقین، مهناز حیدری - سومین همایش گیاهان دارویی ایران- دانشگاه شاهد- 2و3 آبان 1386.   

 

                   2 2                  .- طبقه بندی گونه های مریم گلی در ارومیه از نظر مطالعات آناتومیکی میوه- فاطمه نژاد حبیب وش، مهناز حیدری، سیاوش حس                            حسینی سرقین،محمدعلی رجامند - سومین همایش گیاهان دارویی ایران- دانشگاه  شاهد- 2و3 آبان 1386.   

  

                   -2 3                    ترکیب اسید چرب دانه های  multicaulis Salvia و  S.ceratophylla-  فاطمه نژاد حبیب وش، سیاوش حسینی سرقین، مهناز  حیدری،                                               حیدری محمد                         محمدعلی رجامند - سومین همایش گیاهان دارویی ایران- دانشگاه شاهد- 2و3 آبان 1386.

 

                                       24-Evaluation of Seed oil content and w6 Fatty Acid amount of some Salvia species from Urmia.Fatemeh Nejad H                                            Habibvash, Moahmmad Ali Rajamand, Siavash Hosseini Sarghein, Mahnaz Heidari

            اولین سمینار فیتوشیمی ایران- دانشگاه شهید بهشتی – 20-22 آذر سال 1386.        

 

                                       25- A Comparison of Chemical Characteristics of some Salvia species from Urmia.   Fatemeh Nejad Habibvash, Mahnaz  H                                           Heidari, Siavash Hosseini Sarghein and Moahmmad Ali Rajamand.

           اولین سمینار فیتوشیمی ایران- دانشگاه شهید بهشتی – 20-22 آذر سال 1386.

 

                    26- بررسی خصوصیات آناتومیکی واکولوژیکی هشت جنس از تیره نعناع Lamiaceae ) درآذربایجان  غربی- علی اصغر حاتم نیا،  مسعود خیامی،                                   ا                        احمد محمودزاده، سیاوش حسینی،  مهناز حیدری و  بختیار محمد امین زاده – دومین همایش منطقه ای یافته های کشاورزی ومنابع  ط                                     طبیعی (غرب کشور) دانشگاه کردستان- 13و14 اسفند 1386

                                                                                                                                          

                                    27- مطالعات خصوصیات آناتومیکی برگ، ساقه ودمبرگ 5 گونه از جنس Nepeta درآذربایجان غربی- علی اصغر حاتم نیا، مسعود خیامی، احمد م                      محمودزاده، سیاوش حسینی و  مهناز حیدری - اولین همایش  سراسری دانشجویی بیولوژی ودنیای نوین-د انشگاه علوم  کشاورزی  و م                           منابع طبیعی گرگان- 25و26 مهرماه 1387.

 

                 .                 28- مطالعات خصوصیات آناتومیکی 4 گونه Nepeta ومقایسه آن با 4 گونه از جنس های دیگر زیر خانواده 

                                          Nepetoideae  درآذربایجان غربی-علی اصغر حاتم نیا، مسعود خیامی، احمد محمودزاده، سیاوش حسینی و مهناز حیدری- اولین ه                                           همایش سراسری دانشجویی بیولوژی ودنیای نوین- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان- 25و26 مهرماه 1387.

 

                                         29- Anatomical Study of leaf in seven genus from Lamiacea family and application that

                                              in taxonomy.B.Mohammad Aminzadeh, A. Mahmudzadeh, M. Khayami, S. Hosseini and M. Heidari.

                                  پانزدهمین کنفرانس سراسری وسومین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران- دانشگاه تهران-    28 - 30  مرداد 1387.    

 

                 .                30- بررسی مقایسه ای اثر اشعه  UV-C روی ترکیبات جاذب اشعه در سه رقم از گیاه دارویی ریحان

                   (Ocimum basillicum L.)                   -  آذین فیض مقدم، سیاوش حسینی سرقین، احمد محمود زاده-اولین  همایش کاربرد گیاهان دارویی در ایران-                                      دانشگاه  شهید چمران اهواز-  12 الی 13 اسفند ماه 1388.

 

                .                 31-  بررسی اثر اشعه  ماورای بنفش روی برخی پارامترهای مورفولوژی وآناتومی در گیاه دارویی ریحان (Ocimum basillicum L.)-  آ                                                   آذین فیض مقدم،سیاوش حسینی سرقین، احمد محمود زاده- همایش علمی توسعه  صنعت گیاهان دارویی ایران- . ک                                                 مرکز آموزش عالی  امام خمینی وزارت جهاد کشاورزی- 9 و10 اسفند ماه 1388.

 

                 .                 32- اثر پرتوهای UV روی رشد وعوامل فیزیولوژیکی شاهدانه (Cannabis sativa L.) – زهرا قندالی دوست ، رشید جامعی،  سیاوش حسینی-  ش                        شانزدهمین کنفرانس سراسری وجهارمین کنفرانس  بین المللی زیست شناسی ایران-  دانشگاه فردوسی مشهد- 23 تا 25  شهریورماه 1389

 

                                   33- مقایسه مورفولوژیکی و آناتومیکی برگ در زیر گونه ها وپایه های نر وماده پسته وحشی Pistacia atlantica        در ایران –  سمیه محمدپور،  ر                        رشیدجامعی .سیاوش حسینی- همایش ملی تنوع  زیستی وتاثیر آن بر کشاورزی ومحیط زیست- ارومیه 17 مرداد  1389.

 

                 .                 34 - مطالعه مقایسه ای هفت گونه شبدر از طریق بررسی صفات فیزیولوژیکی وبیوشیمیایی در ایران-  مریم صوف زاده، لطیفه پور اکبر، .                                            سیاوش حسینی سرقین- دومین کنفرانس ملی فیزیولوژی  گیاهی ایران- دانشگاه یزد 8 الی9  اردیبهشت 1390.

           

                 .                 35- تاثیر اشعه ماوراء بنفش بر برخی از پارامترهای فیزیولوژیکی گیاه مرزه (Satureja hortensis L.).   پریسا رحیم زاده، کمال الدین دیلمقانی،                                                سیاوش حسینی، حسن حکمت شعار- دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان سراسر کشور-تهران 1389 

       

                                   36- تاثیر اشعه ماوراء بنفش برروی ترکیبات جاذب UV و برخی پارامترهای رشد درگیاه مرزه (Satureja

hortensis L.         .                                 پریسا رحیم زاده، کمال الدین دیلمقانی، سیاوش حسینی، حسن حکمت شعار- دومین کنگره ملی تخصصی                                                            .                     زیست شناسی محققان سراسر کشور-تهران 1389            .                                                                                                                                                                                                                                                                 

                            37 - مطالعه آناتومیکی برگ، ساقه ودمبرگ چند گونهNepeta L  درآذربایجانغربی. علی اصغر حاتم نیا،ناصر  عباسپور،  سیاوش حسینی سرقین.                                                     هفدهمین کنفرانس سراسری وپنجمین کنفرانس بین المللی  زیست شناسی ایرانکرمان 1391، 

 

 38                                38- مطالعه آناتومیکی برگ ودمبرگ 12جنس از تیره نعناع دراستان آذربایجانغربی. علی اصغر حاتم نیا ،ناصرعباسپور، سیاوش حسینی سرقین.                                            . .                              هفدهمین کنفرانس سراسری  وپنجمین کنفرانس بین المللی  زیست شناسی ایرانکرمان 1391

                      .               

                                   39- تاثیر اشعه UV-B بر روي رنگیزه هاي فتوسنتزي و ترکیبات جاذب UV در سه رقم مختلف از گیاه سویا.  فرین نوری، سیاوش حسینی سرقین،                                          رشید جامعی،Glycine max L هفدهمین کنفرانس  سراسري و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران -کرمان-ایران- 1391

 

                 .                  40- تاثیر تشعشعات ماوراي بنفش B تنش خشکی و ترکیب دو تنش بر روي محتواي رنگیزه هاي فتوسنتزي، میزان پرولین و آنتوسیانین در دو                                            رقم یونجهMedicago sativa  -  نسرین رفیع نیا، رشید  جامعی، سیاوش  حسینی سرقین، هفدهمین کنفرانس سراسري                                             و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسیایران- دانشگاه شهید باهنر-کرمان-ایران-شهریور1391

 

                                   41- بررسی میزان ترکیبات فنولی، فلاونوییدی وفعالیت پاداکسایشی میوه نسترن کوهی Rosa canina L.       در  آذربایجان غربی- سمیه فتاحی،رشید جامعی ج.                     سیاوش حسینی، مهناز حیدری- دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی ومحیط زیست، ارومیه ،ِ 12 تیر91

 

                  .                 42- تاثیر اشعه UV-B بر فعالیت برخی آنزیم های پاداکسایشی در سه رقم از گیاه سویا. ( Glycine max L )    فرین نوری، سیاوش حسینی سرقین، رشید جامعی-                          دومین  همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر  آن بر کشاورزی ومحیط زیست، ارومیه ،ِ 12 تیر91

 

           .                43- تغییرات پارامترهای رشد ریشه واندام هوایی ومیزان آنتوسیانین برگ تحت تیمارهای خشکی،  تشعشعات UV-B  و  ترکیب دوتنش در دو رقم یونجه                                 (Medicago sativa L          ..         )- نسرین رفیع نیا، رشید جامعی، سیاوش حسینی سرقین دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آنبر .                                            کشاورزی  و محیط زیست، ارومیه ،ِ 12 تیر91.

 

..              44- ارزیابی میزان فنل وفلاونوئید تام وفعالیت های پاداکسایشی درسه واریته ازترب(Raphanus sativus )  . ثریا گروسی ورجوی،                                                          ر.                       رشید جامعی و سیاوش حسینی سرقین. دومین همایش ملی تنوع زیستی  وتاثیر آن بر کشاورزی ومحیط زیست. ، ارومیه ،ِ 12 تیر91.

 

 

                45 – بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی در چند جمعیت  Rosa canina L.   در سطح استان آذربایجان  غربی- سمیه فتاحی، سیاوش حسینی ..                         سرقین، رشید جامعی، مهناز  حیدری- دومین گنگره  استانی پژوهش های علوم پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی ارومیه- 20 اردیبهشت ماه 1391.  

 

.              46  – مقایسه بیوشیمیایی جمعیت هایی از گونه کنگر) Gundelia tourneforti   ( در سطح استان آذربایجان غربی- آرزو فتحعلی وند، سیاوش حسینی سرقین،           ر                  رشید جامعی - دومین گنگره استانی پژوهش های علوم پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی ارومیه- 20 اردیبهشت ماه 1391.  

 

                       46- -The Study Antioxidant and Free Radical Scavenging Properties of Phenolic Compounds in two Varieties of U                                     Urmia Grape (Vitis Vinifera ) Leaves. Fatemeh Abbasi,   Rashid Jamei, Siavash Hosseini Sarghein. N                                         National Congress in Medicinal Plants , Kish Island.16-17 May 2012.

 

                       47- -Free Radical Scavenging Capasity and Antioxidant Properties of Three Raphanus sativus Cultivars. Soraya Garosi, R                                 Rashid Jamei,Siavash Hosseini Sarghein. National Congress in Medicinal Plants , Kish Island. 16-17 May 2012.

 

                       48- -Comparison of  Antioxidant Activity of Several Rosa canina in West Azarbaijan Populations. Somaye Fatahi, Rashid J                                  Jamei, Siavash Hosseini Sarghein. National Congress in Medicinal Plants , Kish Island. 16-17 May 2012.

 

                       49- -Study  Antioxidant and Antiradical Activities of Fruit of two Diospyros Species. Elham jaafari, Rashid Jamei, S                                           Siavash Hosseini Sarghein. National Congress in Medicinal Plants ,Kish Island. 16-17 May 2012.

 

                       50- -Effect of Microwave Radiation on Seed Germination and Seedling Growth of Fennel ( Foeniculum vulgare mill.). N                                    Nafise Azimi, Mohammd Mohammad Alizade, Majid Asdi Samani, Siavash Hosseini Sarghein. National C                                  Congress in Medicinal Plants ,Kish Island. 16-17 May 2012.

 

 

 

                   راهنمای پایان نامه های دوره کارشناسی ارشد و یا دکتری عمومی

 

                   راهنمایی بیست پایان نامه کارشناسی ارشد ( پایان یافته) و هشت  پایان نامه کارشناسی ارشد  دردست اجرا

 

 

                   داوری پايان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری

 

                         داوری سه پايان نامه دکترا و بيش از پنجاه پايان نامه کارشناسی ارشد

 

 

                   طرح های پژوهشی

 

                   مطالعه تغییرات ساختاری ایجاد شده توسط شوری در سلولهای ریشه وساقه باقلا (Faba vulgaris L.) -

                  سیاوش حسینی سرقین،  ناصر  عباسپور- دانشگاه ارومیه- پاییز سال 1381.

 

 

                   زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه

 

                   آناتومی گیاهی – اکولوژی گیاهی - جنبه های مختلف مربوط به  اثرات اشعه ماوراء بنفش بر روی  ساختار وعملکرد گیاهان –  تکوین وتمایز گیاهان

 

                    تدریس در دانشگاهها

 

                   -تشریح ومورفولوژی گیاهی

 

                   - ریخت زایی واندام زایی

 

                   -اکولوژی گیاهی

 

                   - یاخته شناسی وبافت شناسی مقایسه ای ( برای دانشجویان کارشناسی ارشد )

 

                   - اکولوژی پوشش های گیاهی ( برای دانشجویان کارشناسی ارشد )

 

                   - فیزیولوژی همزیستی ( برای دانشجویان دکتری )

 

 

 

 

 

 

Email: Sihosseini@yahoo.com