شهرام جوادی


متن کامل بیوگرافی 
دکتر جوادی در سال 1345 در شهرستان ابهر بدنیا آمد. تحصیلات ابتدایی, راهنمایی و دبیرستان را همانجا طی کرده و از سال 1364 به مدت دو سال در مرکز تربیت معلم شهید رجایی قزوین در رشته علوم تجربی تحصیل نمود. در سال 1366 تحصیل خود را در رشته دامپزشکی در دانشگاه تهران آغاز و در1372 فارغ التحصیل گردید. از سال 1372 تا 1378 به عنوان مربی در بخش بیماریهای داخلی دامهای کوچک دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه خدمت نمود . به دنبال قبولی در آزمون اعزام به خارج و اخذ پذیرش از دانشگاه اوترخت هلند عازم این کشور شد و در دپارتمان علوم باليني دامهای کوچک این دانشگاه زیر نطر پروفسور راینبرک موفق به اخذ PhD از این دانشگاه گردید و بلافاصله به ایران مراجعه ودرسال 1383 در دانشگاه ارومیه به عنوان استاديار بخش داخلی دامهای کوچک شروع بکار نمود. وی متاهل و دارای یک فرزند است. چاپ 7 مقاله كامل و 12 خلاصه مقاله از جمله فعاليتهاي علمي نامبرده است.

مدارک علمی دانشگاهی

DVM, PhD

 

وضعیت شغلی و مسئولیت اجرایی

Assistant professor of the Department of the Clinical Sceinces of faculty o f Veterinary Medicine, Urmia University 

 

مرتبه علمی

استاديار 

 

عضویت در کمیته های تخصصی و اجرایی

Iranian veterinary association 

 

عضویت در انجمن های علمی

European Society o Endocrinology Iranain socitey of Animal Rights  

 

 

مقالات چاپ شده در مجلات علمی و پژوهشی و یا ISI

 

Publications:

 

 

 

 

Javadi S, Kooistra HS, Mol JA, Boer P, Boer WH, Rijnberk A. Plasma aldosterone concentrations and plasma rennin activity in healthy dogs and dogs with heperadrenocorticism. The Veterinary Record 2003; 153: 521-525.

 

 

 

Javadi S, Kooistra HS, Rijnberk A. Renin-angiotensin (Aldosterone) system in companion animal medicine. European Journal of Companion Animal Practice 2003; 13: 145-148.

 

 

 

Javadi S, Slingerland LI, van de Beek MG, Boer P, Boer WH, Mol JA, Rijnberk A, Kooistra HS. Aldosterone, cortisol, ACTH and a-MSH in healthy household cats. Journal of Veterinary Internal Medicine 2004; 18: 625-631.

 

 

 

Javadi S, Djajadiningrat-Laanen SC, Kooistra HS, van den Ingh TSGAM, Boer WH,Rijnberk A. Primary hyperaldosteronism, a mediator of progressive renal disease in cats. Domestic Animal Endocrinology. 2005; 28: 85-104.

 

 

 

Javadi S, Galac P, Boer P, Robben JH, Teske E, Kooistra HS. Aldosterone to rennin ratio and cortisol to adrenocorticotrophic hormone ratio in healthy dogs and in dogs with primary  hypoaldosteronism. Journal of Veterinary Internal Medicine. J Vet Intern Med. 2006 May-Jun; 20(3):556-61.

 

 

 

Tavassoli M, Javadi S, Hadian M. Investigation of thr lifr cycle of Linguatula serrata in dogs by experimental infection. Journal of Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran 2002; 56, No.4.

 

 

مقالات ارائه شده در سمینارها و یا کنفرانسهای علمی

 

Javadi S, Soudi A, Valizadeh M. A seroepidemilogical study of canine toxoplamosis in Urmia (West Azerbiyjan). The Iranian parasitology Congress. March 1998, Tehran Iran.

 

 

 

Javadi S, Rad H, Hadian M, Afzal Ahangaran N; A serological survey of Maku area dogs I  regards to Brucella abortus and Brucella melitansis. The 4th Iran Zoonoses Congress, 22-24 April 2000, Tehran, Iran.

 

 

 

Javadi S, Hadian M, Jafari K. An investigation of Salmonellosis  in pet dogs in Urmia (West Azerbiyjan). The Small Animal World Congress WSAVA-FECAVA, 25-29 April 2000, Amsterdam, the Netherlands.

 

 

 

Javadi S, Kooistra HS, Mol JA, Boer P, Boer WH, Rijnberk A. Aldosterone concentrations and renin activity in healthy dogs and dogs with pituitary dependent heperadrenocorticism. Symposium of Comparative Clinicl and molecular Endocrinology, 29-31 August 2001, Zeist, theNetherlands.

 

 

 

Javadi S, Kooistra HS, Mol JA, Boer P, Boer WH, Rijnberk A. Plasma concentrations of aldosterone ACTH, cortisol and plasma rennin activity before and after dexamethasone administration in healthy dogs and in dogs with Cushing s syndrome. The European Society of Veterinary Internal Medicine (ESVIM), 11th Congress, 5-8 September 2001, Dublin, Ireland.

 

 

 

 

 

Javadi S, Kooistra HS, Mol JA, Boer P, Boer WH, Rijnberk A. Plasma concentrations of aldosterone ACTH, cortisol and plasma rennin activity in healthy dogs and in dogs with PDH.

 

 

 

Javadi S, Slingerland LI, van de Beek MG, Boer P, Boer WH, Mol JA, Rijnberk A, Kooistra HS. Plasma aldosterone concentrations and rennin activity in healthy household cats. The annual congress of the European Society of veterinary Internal Medicine(ESVIM), 12th Congress, September 19-21, 2002, Munich, Germany. (Abstract published in Journal of Veterinary Internal medicine, 2002, 16: 629.

 

 

 

Javadi S, Slingerland LI, Rijnberk A, Kooistra HS. Plasma aldosterone to renin activity ratio and Na/K ratio, in healthy household cats. 1st Iranian Small Animal veterinary Association Congress (IranSAVA). 2003, Tehran, Iran

 

 

 

Javadi S, Slingerland LI, van de Beek MG, Boer P, Boer WH, Mol JA, Rijnberk A, Kooistra HS. Plasma rennin activity and plasma concentrations of aldosterone, cortisol, ACTH and a-MSH in healthy household cats. World Small Animal Veterinary Association Congress WSAVA, 24-27 October 2003. Thailand, Bangkok.

 

 

 

Asri S, Javadi H. Cuagulation disorders in canine dirofilariasis. 2nd Iranian Small Animal Veterinary Association Congress (IranSAVA). 2005,Tehran, Iran.

 

 

 

Hashemi M Javadi S. Radiographic aspects of porcupine, 2nd Iranian Small Animal Veterinary Association Congress (IranSAVA) Tehran, Iran.

 

 

 

Javadi S, Farrokhi F, Kooistra H.  Reference ranges of plasma cortisol and ACTH concentrations in healthy dogs. Iranian Veterinary Clinician Congress, 2005, Urmia, Iran

 

 

 

جوایز و پاداش ها 
1. The Oxford laboratories Award, for excellence in the advancement of the knowledge concerning Small Animal Endocrinology. 2004 2. Distinguished lecturer for the academic year 1998-1999, honored by the Veterinary Students 3. Distinguished lecturer for the academic year 1996-1997, honored by the Veterinary Students

 

 

 

 

 

 

 

آدرس : Faculty of Veterinary Medicine, Urmia University. PoBox: 1177

 

فاکس : +98 (0) 441 43442

تلفن : +98 (0)441 772193

 

آدرس پست الکترونیکی : s.javadi@urmia.mail.ac.ir