نام :                       سعید 
نام خانوادگی:              پیش بین 
مرتبه علمی:                استادیار
گروه آموزشی:              ریاضی
پست الکترونیک: 

s_pishbin@urmia.ac.ir        

spishbin.math@gmail.com  

علاقه مندی برای کارهای مشاوره صنعتی، اقتصادی و امور پژوهشی: 
 مدل سازی ریاضی و محاسبات مطرح شده در صنعت،  اقتصاد و علوم فضایی  
 ریاضیات مالی  
 تحلیل معادلات انتگرال، دیفرانسیل و مشتقات جزئی و مسائل کاربردی مربوط به این دسته از  معادلات  
معادلات جبری -دیفرانسیل و انتگرال  
معادلات انتگرال تاخیری ومعادلات دیفرانسیل و انتگرال تصادفی