سعيد تارورديلو

متولد: 1347 اروميه

کارشناسی: 70-1365 عمران دانشگاه صنعتی شريف 

کارشناسی ارشد: 73-1370 سازه دانشگاه صنعتی شريف

                 عنوان پاياننامه: بررسی شکل­ پذيری اعضا خمشی بتنی با مقاومت بالا 

دکترا: 80-1375 سازه دانشگاه صنعتی شريف

                 عنوان پاياننامه: بررسی موضعی شدن شکست در سازه­ های بتنی با رفتار نرم شونده

 

مدارک علمی دانشگاهی

دکتری سازه

 

وضعيت شغلی و مسئوليت اجرايی

هيئت علمی 

 

مرتبه علمی

استاد  

 

زمينه های تحقيقاتی مورد علاقه

رفتار لرزه ای سازه های بتنی و ارتعاش سيستمهای سازه ای

 

تدريس

سازهای بتنی، بتن پيش تنيده، بتن پيشرفته، رياضی مهندسی، طراحی براساس عملکرد و سازه های بلند 

 

 مقالات

 

Mosavi, J., Tariverdilo, S., 2014, Employing internal flexible wall as mass absorber in tanks subjected to harmonic excitations, International Journal of Engineering, 27(10), 1527-1536.

M. Shahmardani, J. Mirzapour, S. Tariverdilo, 2014, Dynamic response of submerged vertical cylinder with lumped mass under seismic excitation, International Journal of Engineering, 27(10), 1547-1556.

Shabani, R., Golzar, F.G., Tariverdilo, S., 2014, Hydroelastic vibration of a circular diaphragm in the fluid chamber of a reciprocating micro pump, 27(4), 643-650.

 R. Mahmoudi, F. Ashrafzadeh, S. Tariverdilo, 2014, Introducing padded wall to reduce sloshing induced wall pressure in water storage tanks, International Journal of Engineering, 27(12), 1823-1832.

Shabani, R., Sharafkhani, N., Tariverdilo, S., Rezazadeh, G., 2013, Dynamic analysis of an electrostatically actuated circular micro-palte interacting with compressible fluid, Acta Mechanica, 224(9), 2025-2035.

Shabani, R., Hatami, H., Golzar, F.G., Tariverdilo, S., Rezazadeh, G., 2013, Coupled vibration of a cantilever micro-beam submerged in a bounded incompressible fluid domain, Acta Mehanica, 224(4), 841-850. 

Sharafkhani, N., Shabani, R., Tariverdilo, S., Rezazadeh, G., 2013, Stability analysis and transient response of electrostatiaclly actuated microbeam interacting with bounded compressible fluid, ASME, Journal of Applied Mechanics, Vol. 80(1), 011024-7.  

Tariverdilo, S., Shahmardani, M., Mirzapour, J., Shabani, R., 2013, Asymmetric free vibration of circular plate in contact with incompressible fluid, Elsevier, Applied Mathematical Modelling, 37(1-2), 228-239.

Golzar, F.G., Shabani, R., Tariverdilo, S., Rezazadeh, G., 2012, Sloshing response of floating roofed liquid storage tanks subjected to earthquakes of different types, ASME, Journal of Pressure Vessel Technology, Vol. 134(5), 051813-13.

Tariverdilo, S., Mirzapour, J., Shahmardani, M., Rezazadeh, Gh., 2012, Free Vibration of Membrane/Bounded Incompressible Fluid, Springer, Applied Mathematics and Mechanics, 33 (9), 1167-1178. 

Younesy, A., Tariverdilo, S., Solatifar, N., 2012, A numerical criterion to detect vertical stiffness irregularity, Multi Science, Advances in Structural Engineering, 15(1), 31-40.

Shahmardani, M., Mirzapour, J., Gheyretmand, C., Tariverdilo, S., 2012, Moving load analysis of submerged floating tunnels, International Journal of Engineering, 25(1), 17-24.

Shabani, R., Tariverdilo, R., Salarieh, H., 2012, Nonlinear vibrations and chaos in floating roofs, ASME, Journal of Computational and Nonlinear Dynamics, 7(4), 1-13.

Barkhordary, M., Tariverdilo, S., 2011, Vulnerability of ordinary moment resistant concrete frames, Springer, Earthquake Engineering and Engineering Vibration, 10(4), 519-533.

Tariverdilo, S., Mirzapour, J., Shahmardani, M., Shabani, R., Gheyretmand, C., 2011, Vibration of submerged floating tunnels due to moving loads, Elsevier, Applied Mathematical Modelling, 35, 5413-5425.

Shabani R., Tariverdilo, S., Rezazadeh, G., Agdama, P., 2011, Nonlinear vibrations and chaos in electrostatic torsional actuators, Elsevier, Nonlinear Analysis: Real World Applications, 12(6), 3572-3584.

Tariverdilo, S., Shabani, R., Salarieh, H., 2010, Effect of flexural and membrane stiffnesses on the analysis of floating roofs, International Journal of Engineering, 23(1), 57-64.

Shabani, R., Tariverdilo, R., Salarieh, H., 2010, Nonlinear identification of electro-magnetic force model, Applied Physics and Engineering, Transaction A, Journal of Zhejiang University, 2010, 11(3), 165-174.

Saeedivahdat, A., Abdolkarimzadeh, F., Feyzi, A., Rezazadeh, R., Tariverdilo, S., Effect of thermal stresses on stability and frequency response of a capacitive microphone, Elsevier, Microelectronics Journal, 41, 865-873.

Tariverdilo, S, Farjadi, A., 2009, Behavior of splice in reinforced columns under seismic loading, Esteglal, 28 (2), 51-65 (in Persian).

Tariverdilo, S., Farjadi, A., Barkhordari, M., 2009, Fragility curves for reinforced concrete frames with lap-spliced columns, International Journal of Engineering, 22(3), 213-224.

Rezazadeh, G., Fathalilou, M, Shabani, R., Tariverdilo, S., Talebian, S. , Dynamic characteristics and forced response of an electrostatically-actuated microbeam subjected to fluid loading, Springer, Microsystem Technology, 15, 1355-1366.

Khaloo, A.R., Tariverdilo, S., 2003, Localization analysis in softening RC frame structures, John Wiley, Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 32(2), 207-227.

Khaloo, A.R., Tariverdilo, S., 2002, Localization Analysis of Reinforced Concrete Members with Softening Behavior, ASCE, Journal of Structural Engineering, 128(9), 1148-1157.

Khaloo, A.R., Tariverdilo, S., 2001, Ductility evaluation of confined high strength concrete flexural members, Iranian Journal of Science and Technology, Transaction B, 25(1), 129-131.

Khaloo, A.R., Tariverdilo, S., 2000, Behavior of confined HSC flexural elements, Asian Journal of Civil Engineering, 1(2), 57-71.

 

 تارورديلو، س.، فرجادی، آ.، 1388، رفتاروصله درستونهاي بتني تحت بارگذاري رفت و برگشتي، استقلال، 28(2)، 51-65.

  

  

 کد پستی 15311-57561

 

فاکس: 31943591-044

تلفن: 31942947-044

پست الکترونیک:  s.tariverdilo@urmia.ac.ir