Dr. SeyedMehdi Salehi

سید مهدی صالحی


 


مرتبهدانشگاهي: استاديار پايه25


گروه آموزشي : فقه و حقوق اسلامي


سال و محل تولد : 1342 – نقده


مدارج علمي : 1-  كارشناسي ارشد الهيات  -  دانشگاه امام صادق (ع)  1369

  

                        2- دكتري - فقه و مباني حقوق اسلامي - دانشگاه فردوسي 1380


تدريس دروس كارشناسي :


1-      دروس مربوط به گروه معارف اسلامي


2-      منطق


3-      اصول فقه


4-      فقه


5-      زبان تخصصي (1) ، (2) ، (3) ، (4) رشته فقه و حقوق اسلامي


6-      مكالمه عربي


7-   ادبيات عرب


8-   علوم قرآني


9-   غيره


 


* تدريس دروس كارشناسي ارشد :


   


1-     اصول فقه


3-      فقه


4-      حقوق اساسي


5-      حقوق تطبيقي


6-      غيره


 


* فعاليتهاي پژوهشي :


1-      عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد : مناط نياز ممكن الوجود به علت و آثار مترتب برآن


2-      عنوان پايان نامه دكتري : نفقه و حضانت در فقه اسلامي و تطبيق آن با قانون مدني ج . ا . ا.


3-      مقالات و طرح هاي پژوهشي :


الف – پذيرش مقاله اي با عنوان " نفقه زوجه" در مجله علمي – پژوهشي "مقالات و بررسيها" متعلق به دانشگاه تهران- دانشكده الهيات


ب- انجام طرح تحقيقي علل مراجعه بانوان استان آذربايجان غربي به دادگاه ها كه از سوي استانداري استان محول شده بود.


پ- مقاله علمي تحت عنوان "نماز و رسالت دانشگاه" كه به پيشنهاد مدير كل پژوهش دانشگاه مكتوب و به ستاد اقامه نماز كشور ارسال شد.


ت- راهنمايي مقاله اي تحت عنوان "مستندات قرآني زيارت جامعه كبيره" كه در مجله علمي ترويجي "سفينه" چاپ شد.


ث- چاپ سلسله مقالاتي به زبان فرانسه در مورد مباحث كلام اسلامي در مجله فرانسوي زبان ( LE  CROISSANT ) متعلق به دانشگاه اسلامي كنگو


ج- چاپ سلسله مقالاتي تحت عنوان "در جستجوي امانت الهي" در نشريه حمزه متعلق به قرارگاه حمزه سيدالشهداء (ع)


4-     مسئوليتهاي محوله پژوهشي و آموزشي :


الف- دبير علمي كنگره ملي فاطمه شناسي در سال 1386


ب- عضو موسس مركز تحقيقاتي زبانها و فرهنگهاي بومي ( با انتخاب اساتيد دانشكده ادبيات و علوم انساني در سال 1381 )


پ- عضو كميته تخصصي گروه علوم انساني هيات مميزه ( سه دوره )


ت- نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه در جلسه دفاعيه دانشجويان زبان و ادبيات فارسي ، مديريت آموزشي ، تربيت بدني ( چهار مورد )


ث- نماينده معاونت پژوهشي دانشگاه در جلسه طرح تحقيقي "بررسي تحليل محتواي مصوبات شوراهاي اسلامي استان" در استانداري


ج- عضو شوراي نخبگان شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي استان


چ- مدير پژوهش ستاد احياء امر به معروف و نهي از منكر استان آذربايجان غربي


5-      شركت در نشستها ، همايشها و كنگره هاي ملي:


الف- همايش دانشجويي "سيماي فجر در كلام وحي" به عنوان سخنران


ب- نشست علمي تخصصي "حقوق زن" به عنوان سخنران


پ- نشست علمي "بهداشت رواني" به عنوان سخنران


ت- دوره آموزشي "حقوق زنان" در استانداري به عنوان سخنران


ث- نشست دانشجويي "بررسي ابعاد وجودي حضرت زهرا (س)" به عنوان سخنران


ج- همايش دبيران ديني استان با عنوان "ضرورت توجه به دين در عصر جديد"


چ- تريبون آزاد پرسش و پاسخ در دبيرستانها (به طور مكرر) با برنامه ريزي كانون بانوان


ح- شركت در نشست علمي "تجربه ديني" به مدت 6 ساعت ( بحث و گفتگو ) در دانشگاه تربيت معلم آذربايجان


خ- شركت در همايش ملي پژوهشهاي قرآني حوزه و دانشگاه ( سه مورد )


 


6-      شركت در كارگاه ها:


الف- كارگاه آموزشي "روش ارزشيابي" به مدت 30 ساعت در سال 1382


ب- كارگاه روش تحقيق در سال 1380


پ- كارگاه آموزشي "اصول و قواعد برنامه ريزي درسي ، مكاتبات اداري ، بودجه نويسي و اصول و قواعد ارزشيابي" به مدت 5 روز در مشهد مقدس


ت- دوره آموزشي اعضاي شورا و مسئولان كانونهاي بسيج اساتيد دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي و پژوهشي كشور به مدت 32 ساعت در مشهد مقدس


ث- كارگاه آموزشي هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري  كارمندان دانشگاه ها و مراكز علمي و تحقيقاتي به مدت 24 ساعت


7-      راهنمايي پايان نامه هاي كارشناسي ارشد كه دفاع شده است:


     الف- فاطمه فرامرزی رزینی - بررسی فقهی و حقوقی اصل برائت در مسئولیت پزشکی- دانشگاه ارومیه  1389


ب- سید قاسم موسوی زرین کلابی - حقوق متهم و مجرم در شریعت اسلام و حقوق مدون- دانشگاه ارومیه 1389


 پ- حشمت اله جهانی - بررسی حضانت کودک از دیدگاه فقه شیعه و تأثیر مولفه های اجتماعی در آن-(بیست درصد) دانشگاه ارومیه1389


ت- حمید رشیدی - بررسی تطبیقی حقوق اسرای جنگی در فقه اسلامی و نظام حقوقی بین الملل کنونی- (بیست درصد) دانشگاه ارومیه 1389


ث- محمد صدری ارحامی - بررسی حیل شرعی و تقلی- (بیست درصد) دانشگاه ارومیه 1389


ج- وحید معصومی - بررسی ادله فقهی شهادت زن در اسلام- (بیست درصد) دانشگاه ارومیه 1389


چ- مهدی شاه حسینی - بررسی فقهی دیه اعضاء و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی- دانشگاه ارومیه 1390


ح- داوود کرامی - قاعده ی لاضرر و خسارت معنوی در حقوق ایران- دانشگاه ارومیه 1390


خ- شهرخ خسروي  -  بررسي عدالت و جنبه هاي جنبه هاي اجتماعي آن در قرآن مجيد  -   دانشگاه آزاد اسلامي خوي 1385


د- عباس نصرتي  -  اهداف بعثت انبياء از ديدگاه قرآن -  دانشگاه آزاد اسلامي خوي 1385


ر- عباس نوروزي  -  مدح و ذم از ديدگاه قرآن  -  دانشگاه آزاد اسلامي خوي 1385


ز- رسول سليماني  -  بشارت و انذار در كتاب و سنت و نقش آن در تعليم و تربيت  -  دانشگاه آزاد اسلامي خوي 1385


ش- عباس نوري  -  بررسي مستندات قرآني زيارت جامعه كبيره  -  دانشگاه آزاد اسلامي خوي 1387


س- صفر علي پور  -  آزادي عقيده در قرآن و نهج البلاغه  -  دانشگاه آزاد اسلامي خوي 1387


ص- رقيه رضاپور  -  بررسي جايگاه دنيا در نهج البلاغه  -  دانشگاه آزاد اسلامي خوي 1387


ض- فاطمه رضايي  -  حيا در كتاب و سنت  -  دانشگاه آزاد اسلامي خوي 1387


ظ- سيد خيراله جامعي  -  صدق از ديدگاه قرآن و روايات  -  دانشگاه آزاد اسلامي خوي 1389


ط- اروجعلي سعادت  -  معاني و مفاهيم فتنه از ديدگاه قرآن و نهج البلاغه  -  دانشگاه آزاد اسلامي خوي 1389


ع- عباس قاسمي  -آداب معاشرت در خانواده از منظر قرآن و حديث  -  دانشگاه آزاد اسلامي خوي 1389


غ- مير معصوم موسوي برنج آباد  -  دايره وصيت در حقوق ايران با بررسي تطبيقي حقوق لبنان  -  دانشگاه آزاد اسلامي بناب 1389


 


 پايان نامه هايي تحت عناوين :


1-      بهداشت ظاهري از ديدگاه آيات و روايات


2-      خلع يد و تصرف عدواني


3- بررسی خودکشی از دیدگاه فقه و حقوق کیفری و جرم شناسی آن 


و چندين پايان نامه ديگر نيز در حال راهنمايي بوده و هنوز دفاع نشده است.  


 


 داوری ها:


الف- پایان نامه ی - مسئولیت مدنی ناشی از تولید داروهای خطرناک - دانشگاه ارومیه


ب- پایان نامه ی - جایگاه علم قاضی در فقه امامیه و قوانین موضوعه ایران - دانشگاه ارومیه


پ- پایان نامه ی - بررسی سقط جنین در فقه امامیه و مذاهب چهار گانه اهل سنت - دانشگاه ارومیه


ت- مقالات کنگره کشوری حضرت زینب (سلام علیها) در ارومیه


 


8-      سمت اجرايي :


 رئيس دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه اروميه


 


9-      سمتهاي اجرايي در گذشته :


-          مدير كل امور دانشجويان دانشگاه اروميه


-          معاون اداري و مالي دانشگاه اروميه


-          مدير كل بازرسي و نظارت بر قيمت كالا و خدمات استان آذربايجان غربي


-          مشاور مدير كل صدا و سيماي استان آذربايجان غربي


-          رئيس هيات بدوي رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان دانشگاه اروميه


-          مدير گروه معارف اسلامي دانشگاه اروميه ( چندين دوره)


-          رئيس دانشگاه اسلامي كنگو ( UNICO )


 


10-      سابقه كاري :


الف – عضو هيئت علمي دانشگاه امام صادق (ع) از سال 1367 تا 1369


ب - عضو هيئت علمي دانشگاه اروميه از سال 1369 و ادامه دارد