دكتر طيبه فربودنيا


طیبه فربودنیا
متولد: 11/12/1328

مدارک علمی دانشگاهی

لیسانس: مهندسی کشاورزی( زراعت واصلاح نباتات)از دانشگاه ارومیه فوق لیسانس: علوم گیاهی ( فیزیولوژی گیاهی )از دانشگاه تربیت معلم تهران دکتری: علوم گیاهی ( فیزیولوﮋ ی گیاهی) از دانشگاهارومیه

 

 دوره های تخصصی گذرانده

 

 - تدریس دروس گیاهشناسی1و٬2 فیزیولوزی گیاهی 1و2 ٬ جلبک شناسی و تالوفیتها برای دوره های کارشناسی 
- " دروس جذب وانتقال٬ فتوسنتزبرای دوره های کارشناسی ارشد علوم گیاهی
- " درس جذب وانتقال برای دوره های دکتری علوم گیاهی

 

 وضعیت شغلی و مسئولیت اجرایی

استاد یار دانشکده غلوم 

 

مرتبه علمی

استاد یار دانشکده غلوم 

 

 

عضویت در انجمن های علمی

انجمن زیست شناسی ایران 

 

 

مقالات چاپ شده در مجلات علمی و پژوهشی و یا ISI

 

 1. Haidari. R, Khayami,M, and Farboodnia, T. ( 2005).Effects of pH and EDTA on Pb2+Accumulation in Zea mays,L. Seedlings. Journal Name:Journal of Agronomy, 4(1);49-54.

2. 
Haidari. R, Khayami,M, and Farboodnia, T. (2005). Effects of Pb2+ Toxicity on the Membrane Stability snd Fatty Acids Changes of Zea mays,L. Seedlings Roots.
Internatioal Jounal of Botany,1(1);38-40.
3. 
S. Tajdoost, T. Farboodnia and R.Hiedari (2007).Salt Pretreatment Enhance Tolerance Mechanism in Zea mays,L. Seedlings. PakistanJournal of Biological Science. 10(12):2086-2090
4. 
S. Tajdoost, TFarboodnia and R.Hiedari (2007). Amiloride Inhibition of Vacuolar Na+/H+Antiporter Enhance Salt Stress in Zea mays,L. Seedlings. Pakistan Journal of Biological Science.
5. 
F. Ghezelbash, T. Farboodnia, R.Hiedari, and NAgh(2008)
Effects of Different Salinities and Luminance on growth rate of the Green Microalgae 
Tetraselmis chuii. Research Journal of Biological Science 3 (3): 311-314.

6.
F. Ghezelbash, T. Farboodnia, R.Hiedari, and NAgh.(2008).Biochemical Effects of Different Salinities and Luminance on Green Microalgae Tetraselmis chuii. Research Journal of Biological Science 3 (2): 217-221.
7.
L.Pourakbar, M. Khayami, J. Khara, T. Farboodnia (2008). Physiological Effects of Copper on Some Biochemical Parameters in Zea maysL.Seedlings. Pakistan Journal of Biological Science.10(20)4092-4096.
8.
L.Pourakbar, M. Khayami, J. Khara, T . Farboodnia (2008). Copper-Induced Changes in Antioxidative System in Maiz (Zea mays L. )Pakistan Journal of Biological Science.10(20):3662-3667.
9. 
L.pourabdalR.Heidary, T. Farboodnia. (2008).
Effects of Flooding Stress on Induction of Oxidative Stress and Antioxidant Enzymes Activity in Zea mays, L. SeedlingsResearch Journal of Biological Science 3(4):391-394
10. 
L.pourabdalR.Heidary, T.Farboodnia (2008).
Effects of Three Different Flooding Periods on Some Anatomical, Morphological and Biochemical Changes in Maize( Zea mays L. ) Seedlings. Asian Journal of Plant Sciences 7 (1): 90-94.

مقالات ارائه شده در سمینارها و یا کنفرانسهای علمی

 

 قربا نلی، مه لقا؛ حیدری، رضاو فربودنیا، طیبه (1377) 
1-بر تغییرات پروتئینهای محلول و اسیدهای آمینه دو رقم نحود ایرانی. مجله علوم کشاورزی ایران جلد 29 اثر تنش خشکی 
2- قربا نلی ، مه لقا؛ حیدری، رضاو فربودنیا، طیبه ( 1378) 
تغییرات قندهای محلول نشاسته و پروتئینها در اثر تنش خشکی در دو رقم نخود ایزانی. مجله علوم دانشگاه تربیت مغلم.
3- حیدری، رضا؛ خیامی، مسعود و فربودنیا، طیبه (1384 ) 
اثرات فیزیولوﮋ یکی و بیوشیمیایی ناشی از آتودگی سرب در دانه رستهای ذرت 
s) Zea may .(
مجاه زیست شناسی ایران جلد 18 شماره 3.

 

راهنمای پایان نامه های دوره دکتری تخصصی

راهنمایی حدود 35 پایان نامه کارشناسی٬ 5 پایان نامه کارشناسی ارشد و دو دانشجوی دکتری را برعهده داشته ام که تغدادی هنوز تمام نشد ه اند 

 

داوری پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری

5 پایان نامه کارشناسی ارشد و دو دانشجوی دکتری را برعهده داشته ام که تغدادی هنوز تمام نشد ه اند 

 

زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه

1- تغییرات پروتئینها ، اسیدهای آمینه ، قندهای محلول

2- اثرات فیزیولوﮋ یکی و بیوشیمیایی ناشی از آتودگی فلزات سنگین در دانه رستهای گیاهان