تورج مهدی زاده 

 

متولد 1361/3/1 شهرستان ارومیه - دکترای تخصصی(Ph.D ) بهداشت و کنترل مواد غذایی از دانشگاه  ارومیه ، ایران - متاهل - صاحب يك فرزند

 

اطلاعات آموزشی و پژوهشی

 

 

 

 

مدارک علمی دانشگاهی

 دکتری حرفه ایی دامپزشکی D.V.M) 1379-1385)

 

عنوان پایان نامه :

Preparation of active and edible starch-chitosan composite film incorporated with thymus kotschyanus essential oil, punica granatum peel extracts and study its physico-mechanical, antimicrobial & antioxidant properties in “in vitro” and food model system

 

دکترای تخصصی(Ph.D) بهداشت و کنترل مواد غذایی1387-1391

عنوان پایان نامه:

Preparation of active and edible starch-chitosan composite film incorporated with thymus kotschyanus essential oil, punica granatum peel extracts and study its physico-mechanical, antimicrobial & antioxidant properties in “in vitro” and food model system

 

 


 

 وضعيت شغلی و مسئوليت اجرايی

عضو هیئت علمی گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی دانشگاه ارومیه 

 


 

 مرتبه علمی

  استادیار

 


 

 عضويت در کميته های تخصصی و اجرايی

-

 عضويت در انجمن های علمی

 انجمن بهداشت مواد غذایی ایران

سازمان نظام دامپزشکی ایران

 


 

مقالات چاپ شده در مجلات علمی و پژوهشی

 

 

 

 

 بررسی اثرات ضد میکروبی سه نوع پیاز مختلف بر روی باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس و اشرشیا کلیمجله علمی پژوهشی علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان،1387

The effect of nisin and garlic (Allium sativum L.) essential oil separately and in combination on the growth of Listeria monocytogenes,LWT      journal .ISI  2011

اثرات ضد باکتریایی توام نیسین و اسانس پیاز تحت غلظت های مختلف نمک و pH بر علیه باکتری لیستریا منوسیتوژنز در شرایط آزمایشگاهی،مجله بهداشت مواد غذایی    1390

Antibacterial, Antioxidant and Optical Properties of Edible Starch-chitosan Composite Film Containing Thymus kotschyanus Essential Oil,VRF.Journal.ISI,2012  

Antibacterial, Antioxidant and Optical Properties of Edible Starch-chitosan Composite Film Containing pomegranate peel extract،مجله علمی پژوهشی علوم پزشکی ارومیه   1391

 

 Essential oil of tarragon (Artemisia dracunculus) antibacterial activity on Staphylococcus aureus and Escherichia coli in culture media and Iranian white cheese,IRAN. J. MICROBIOL. 4 (1) 2012

بررسي ميزان آلودگي باكتريايي بستنيهاي سنتي شهرستان اروميه،مجله بهداشت مواد غذایی1392

مقالات ارائه شده در همایشهای علمی

 

 

 

 

 AnAtimicrobial  effects of combination of nisin and essential oil extracts of garlic and onion under different concentration of NaCl and different temperature and pH First international congress of food hygiene,2009

A survey on microbiological and chemical quality of river buffalo milk in Urmia,First international congress of food hygiene,2009

Chemical Constituents and Antibacterial Activity of Ginger (Zingiber officinale Rosc.) Essential Oil inCombination with Heat-Denatured Lysozyme at Different pH Values and NaCl Concentrations againstSalmonella enteritidis ATCC13076    First international congress of food hygiene,2009

Investigation of antibacterial activity of monocaprin against listeria monocytogenes and e.coli o157h7,2th international congress of food hygiene  2011

ارزیابی اثرات ضد لیستریایی و ویژگیهای نوری فیلم کامپوزیتی خوراکی کیتوزان - نشاسته حاوی عصاره الکلی پوست انارنخستین همایش ملی صنعت و بهداشت مواد غذایی با منشا دامی1391

مطالعه اثرات ضد باکتریایی لاکتوباسیلوس کازئی برعلیه سالمونلا تیفی موریوم   نخستین همایش  ملی صنعت و بهداشت مواد غذایی با منشا دامی       1391

جداسازی و تعیین فنوتیپ باکتریهای اسید لاکتیک از پنیر سنتی کوزه   نخستین همایش  ملی صنعت و بهداشت مواد غذایی با منشا دامی1391

ارزیابی اثرات ضد باکتریایی فیلم کامپوزیتی خوراکی کیتوزان - نشاسته حاوی عصاره الکلی پوست انار بر روی باکتری های اشیرشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوسنخستین همایش  ملی صنعت و بهداشت مواد غذایی با منشا دامی1391

ارزیابی اثرات ضدباکتریایی ، آنتی اکسیدانی و فنل کل فیلم فعال خوراکی کیتوزان حاوی اسانس روغنی کاکوتیکنگره ملی گیاهان داروئی، کیش1391

Antimicrobial and antioxidant activities of edible chitosan film enriched with natural pomegranate peel extract. کنگره ملی دامپزشکی17,1391

ممانعت از رشد هوازی و بی هوازی اشرشیاکلی بوسیله ی مونولورین )لوریسیدین( در مدل غذایی  نخستین همایش  ملی صنعت و بهداشت مواد غذایی با منشا دامی1391

 

Antibacterial, antioxidant and optical properties of edible starch-chitosan composite film containing thymus kotschyanus essential oil

کنگره دانشچویان گروه پزشکی 1391

تهیه فیلم کامپوزیتی خوراکی نشاسته - کیتوزان حاوی ترکیب نیسین و عصاره پوست انار و بررسی اثرات ضد میکروبی، آنتی اکسیدانی و نوری آنکنگره ملی نخبگان بهداشت و ایمنی مواد غذایی1392

کاربرد فیلمها و پوششهای ضد میکروبی در کنترل عوامل بیماریزا و افزایش عمر نگهداری محصولات گوشتیکنگره ملی نخبگان بهداشت و ایمنی مواد غذایی    1392

ارزیابی اثرات ضد باکتریایی و توان مهارکنندگی متابولیتهای حاصل از لاکتوباسیلوس کازئی بر روی برخی از ویژگیهای فنوتیپی سالمونلا تیفی موریومکنگره ملی نخبگان بهداشت و ایمنی مواد غذایی1392

بررسی ومقایسه تشکیل بیوفیلم برخی ازباکتریهای مهم از نظر مواد غذایی بر روی سطوح آلومینیوم و استیل ضد زنگ  دومین کنگره ملی پژوهشگران ایمنی غذا1392

کاربرد کروماتوگرافی بالا متصل به طیف سنج جرمی (HPLC_MS) در تعیین باقی مانده سموم و آفت کشها در مواد غذاییدومین کنگره ملی پژوهشگران ایمنی غذا1392

بیوسنسورها و نانوبیوسنسورها، ابزارهایی برای تصدیق سلامت و ارگانیک بودن مواد غذاییدومین کنگره ملی پژوهشگران ایمنی غذا1392

بررسی مقایسه ایی آلودگی سالمونلایی در تخم مرغ های محلی و صنعتی شهر ارومیهبیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران1392

بررسی اثرات ضد باکتریایی توام نیسین با روغن اساسی مریم گلیهمایش علمی زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه1392

بررسی آفلاتوکسینM1در پنیرهای سنتی کوزه عرضه شده در استان کردستان با روش الایزاکنگره بین المللی سلامت شیر1393

مروری بر بهبود خواص فراسودمندی پروتئین های شیر با تاکید بر ویژگی های  انحصاری آنزیمهای پروتئولیتیککنگره بین المللی سلامت شیر1393

کشاورزی ارگانیک و ارتباط ان با پاتوژن های زئونوزنخستین همایش ملی الکترونیک غذای سالم1393

روش های نوین افزایش سلنیوم در مواد غذایی و نمونه های بیولوژیکیاولین همایش افزایش روشهای ماندگاری  مواد غذایی بدون افزودنی1393

Pulsed light technology applications in the food industry اولین همایش افزایش روشهای ماندگاری  مواد غذایی بدون افزودنی1393

 

کاربردهای تکنولوژی پالس نوری در صنایع غذایی، سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار،1394

کاربردهای روش تصویربرداری اسپکتروسکوپیک و اولترا اسپکتروسکوپیک همراه با سنجش کمومتریک در تشخیص سریع فساد میکروبی در فراورده های گوشتی،

مروریی بر استراتژی های پیشرفته حاضر  و پیش رو برای مبارزه با بیوفیلم

 بررسی اثر آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی عصاره هیدروالکلی مریم گلی(salvia officinalis L.) بر زمان ماندگاری فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان، سومین همایش بزرگ علوم و صنایع غذایی 1394

 


 

 راهنمایی پروژه های کارشناسی:

بررسی بار میکروبی در مراکز جمع آوری شیر شهرستان شاهیندژ به روش استاندارد پلیت

بررسی اثرات ضد میکروبی توام نایسین و اسانس پونه کوهی بر روی باکتری اشریشیا کلی

جستجو و شمارش بکتری سالمونلا در جوجه کبابهای عرضه شده در سطح شهر ارومیه  

جستجو و شمارش بکتری سالمونلا در کبابهای عرضه شده در سطح شهر ارومیه

تعیین بازهای فرار کل (TVB-N) در ماهیان قزل آلای رنگین کمان عرضه شده در ارومیه و بررسی تاثیر نگهداری تا 14 روز بر میزان آن          

بررسی اثرات ضد میکروبی توام نایسین و اسانس پونه کوهی بر روی باکتری لیستریا مونو سیتوژنز   

بررسی آلودگی پوسته و محتویات تخم مرغ های محلی شهرستان ارومیه به باکتری سالمونلا         

بررسی آلودگی میکروبی پنیرهای سنتی کوزه ایی عرضه شده در بخش سیلوانای شهرستان ارومیه به باکتری استافیلوکوکوس اورئوس 

بررسی آلودگی میکروبی پنیرهای سنتی کوزه ایی عرضه شده در بخش سیلوانای شهرستان ارومیه به باکتری اشرشیاکلی  

راهنمای پایان نامه های تحصیلات تکمیلی

 

 

 

 

تهيهوشناسايی نانوذراتفلزیتثبيتشدهبرویموادسلولزیوبررسیخواصضدباكتریوضد­اكسيدانی آن

بررسی اثر فعالیت انتی اکسیدانی و ضد میکروبی عصاره گیاه مریم گلی( Salvia officinalis L) بر زمان ماندگاری فیله ماهي قزل آلای رنگین کمان

بررسی اثر آنتی اکسیدانی عصاره پوست اناردر پایداری کره تولید شده به روش سنتی در زمان نگهداری

بررسی خواص آنتی اکسیدانتی عصاره پوسته غشائی درونی گردو و اثر آن در عمر نگهداری کره تولید شده بروش سنتی

بررسی اثرات ضد میکروبی توام نیسین با عصاره روغن اساسی ریحان

بررسی اثرات ضد میکروبی توام نیسین با عصاره روغن اساسی زنیان

بررسی اثرات ضد میکروبی توام نیسین با عصاره روغن اساسی مریم گلی

تولید پنیر پروبیوتیکی با طعم شوید و مطالعه تاثیر با باکتری های پروبیوتیکی واسانس روغنی شوید روی رشد و بقا اشریشیاکلی O157 درطی زمان نگهداری پنیر

تولید پنیر پروبیوتیکی با طعم آویشن و مطالعه تاثیر باکتری های پروبیووتیکی و اسانس آویشن شیرازی روی رشد و بقای  اشریشیاکولایO157  در طی زمان نگهداری پنیر

بررسی آفلاتوکسینM1 در پنیرهای سنتی کوزه عرضه شده در استان کردستان با روش الایزا

بررسی ماندگاری باکتری پروبیوتیک بیفیدوباکتریوم بیفیدوم وتأثیر آن بر ویژگی‌های حسی پنیرسنتی کوزه

تولید پنیر پروبیوتیکی با طعم شوید , ومطالعه تاثیر باکتری های پروبیووتیکی و اسانس آن روی رشد و بقای اشریشیاکولایO157  در طی زمان نگهداری پنیر

ارزیابی اثرات  ضد میکروبی، آنتی اکسیدانی و ترکیبات شیمیایی تشکیل دهنده عصاره گیاه پنجه برگ راست (Potentilla recta)

بررسی تاثیر افزودن گیاه تره کوهی Allium ampeloprasum L. subsp. iranicum بر ویژگیهای حسی و ماندگاری باکتریهای لاکتو باسيلوس اسيدو فيلوس ( Lactobacillus  acidophilus) و بيفيدو باکتريوم بيفيدوم  ( Bifidobacterium bifidum)در پنیر سفید ایرانی

بررسی اثراسانس و عصاره گیاه جاشیر (Prangos ferulacea) بر باکتریهای پروبیوتیک لاکتو باسيلوس اسيدو فيلوس ( Lactobacillus  acidophilus) و بيفيدو باکتريوم بيفيدوم  ( Bifidobacterium bifidum)

تولید ماست سینبیوتیک حاوی موسیر و اسانس شوید و بررسی ویژگیهای حسی، شیمیایی، میکروبی و ماندگاری باکتریهای پروبیوتیک لاکتوباسیلوس کازئی وبیفیدوباکتریوم بیفیدوم در این نوع ماست

Propolis ve kekik yağı  katkılı kitosan kaplamanın tavuk eti kalitesıne etkisi. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ .VETERİNER FAKÜLTESİ

 راهنمای پايان نامه های  دکتری تخصصی:

-

مشاور پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی:

1 عنوان

 داوری پايان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری:

7 عنوان

داوری طرحهای تحقیقاتی:

1عنوان

 


 

 

زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه

 

 

 

 

 

 شیمی تجزیه و کنترل شیمیایی مواد غذایی ،ترکیبات ضد میکروبی و آنتی اکسیدانتی طبیعی ، پوششها و سیستمهای  بسته بندی نوین، بهداشت کارخانجات مواد غذایی، علوم و صنایع گوشت

 طرحهای تحقيقاتی در دست اجرا و پايان يافته:

 بررسی اثرات ضد میکروبی سیر در ترکیب با نیسین در شرایط مختلف دانشگاه ارومیه 1386-1387

بررسی اثرات ضد میکروبی پیاز در ترکیب با نیسین در شرایط مختلف دانشگاه ارومیه   1386-1387

بررسی اثرات ضد میکروبی سه نوع پیاز مختلف بر روی باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس و اشرشیا کلی                                                                                                                                     

بررسی اثرات ضد میکروبی اسانسهای روغنی سه گیاه مختلف در ترکیب و به تنهایی بر روی باکتری لیستریا مونوسیتوژنز پژوهشکده گیاهان دارویی دانشگاه ارومیه 1388-1388

ارزيابي اثرات ضدميکروبي اسانسهاي روغني گياهان موسير (Allium ascalonicum) و باديان رومي(Pimpinella anisum) بر روي باکتريهاي ليستريا مونوسيتوژنز و اشرشيا کلي طي پروسه توليد و نگهداري در پنير سفيد ايراني دانشگاه ارومیه     1388-1389

تهیه فیلم فعال کامپوزیتی  خوراکی نشاسته کیتوزان بهمراه اسانس روغنی آویشن کوهی ، عصاره پوست انار و بررسی خواص فیزیکومکانیکی،  ضد میکروبی و آنتی اکسیدانی آن در آزمایشگاه و نمونه مدل غذایی دانشگاه ارومیه  1388-1391

اثر پوشش دهی با کیتوزان حاوی عصاره پوست انار ، نیسین و اسید سیتریک بر ویژگی های میکروبی ، شیمیایی و حسی فیله قزل آلای رنگین کمان بسته بندی شده در خلاء  دانشگاه ارومیه        1393-1394

 


 

 داوری کتب

داوری ترجمه کتاب ویروسها در مواد غذایی

داوری مقالات پژوهشی

داور کنگره بین المللی صتایع غذایی ایران

داور مجله International Food Research Journal

داور مجلهVeterinary research forum

 


 

 

 عناوین دروس تدريسی در دانشگاهها

اصول کنترل کیفیت در صنایع غذایی، کارشناسی علوم و صنایع غذایی 

کنترل شیمیایی مواد غذایی، کارشناسی بهداشت مواد غذایی

کنترل کیفی و میکروبی مواد غذایی، کاردانی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

بهداشت و کیفیت آب، کارشناسی علوم و صنایع غذایی

اصول تغذیه، کارشناسی بهداشت مواد غذایی با منشاء دامی

اصول تغذیه ، کارشناسی هتلداری

کنترل شیمیایی مواد غذایی،دکتری حرفه ایی

بهداشت کارخانجات در صنایع غذایی، کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

آلودگی های محیطی مواد غذایی، کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

کنترل شیمیایی مواد غذایی، کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

مدرس دوره ضمن خدمت کارکنان سازمان دامپزشکی( اصول نمونه برداری)   

 جوایز و پاداشها:

  رتبه اول دانشگاه ارومیه در بین فارغ التحصیلان دکتری تخصصی بهداشت مواد غذایی سال 1391

  رتبه اول دانشگاه ارومیه در آزمون دکتری تخصصی بهداشت مواد غذایی سال1387

 برگزیده مسابقه فرهنگی دانشگاه ارومیه 1394

اطلاعات تماس: 

آدرس : ارومیه - جاده سرو - کیلومتر 11 - دانشگاه ارومیه - دانشکده دامپزشکی- گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

فاکس : 32771926 -044

تلفن : 31942673 - 044

 آدرس پست الکترونیکی :

 t.mehdizadeh@urmia.ac.ir                               tooraj.mehdizadeh@yahoo.com