زهره جبار زاده


  تاريخ تولد: 1358

  رتبه علمي: استاديار

 

مدارک علمی دانشگاهی

   كارشناسي -مهندسي كشاورزي- علوم باغباني- سال 1380- دانشگاه اروميه

   كارشناسي ارشد - رشته علوم باغباني- گياهان زينتي- سال 1382- دانشگاه شيراز

   دكتري- رشته علوم باغباني- گياهان زينتي- سال 1389- دانشگاه شيراز

 

   عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد

   عوامل موثر بر ريزافزايي گل محمدي (.Rosa damascena Mill)

 

   عنوان رساله دكتري

   تعيين روابط فيلوژنتيكي گونه هاي رز Rosa spp

 

   دوره هاي تخصصي گذرانده

    آشنايي با بانك هاي اطلاعاتي اينترنتي و نحوه جستجو و دسترسي به مقالات علمي

    استفاده از Excel جهت استخراج نتايج پروژه هاي تحقيقاتي

     آشنايي با روش PCR و كاربردهاي آن در رشته‌هاي پزشكي، دامپزشكي، كشاورزي و علوم پايه و آبزيان

    استفاده از Access جهت تشكيل بانك‌هاي اطلاعاتي، علمي و مديريت مقالات

     آشنايي و كاربرد برنامه نرم افزار آماري Spss  براي تحقيقات

    بررسي تهيه و امكان خالص سازي تركيبات ضد ميكروبي طبيعي

 

   وضعیت شغلی و مسئولیت اجرایی

   هيات علمي داشگاه ارومیه 

   معاون آموزشي گروه علوم باغباني

   مرتبه علمی

   استاديار

 

عضویت در کمیته های تخصصی و اجرایی

  عضویت در انجمن های علمی

  انجمن علوم باغباني ايران

                                                                                           

  مقالات چاپ شده در مجلات علمی و پژوهشی و یا ISI

   مقالات علمي- پژوهشي منتشر شده در مجلات علمي خارجي:

 

 

 

 

      1.      Jabbarzadeh, Z.  and Khosh-Khui, M.  2005. Factors affecting tissue culture of Damask rose (Rosa damascena Mill.). Scientia Horticulturae 105:  475–482.

 

 

2. Khosh-Khui, M. and  Jabbarzadeh, Z. 2007. Effects of several variables on in vitro culture  of Damask Rose (Rosa damascena Mill.). Acta Horticulturae, 751:389-393.

  

3. Jabbarzadeh, Z., Khosh-Khui, M. and Salehi, H.  2009. The effect of foliar-applied salicylic acid on flowering of African Violet. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 3(4): 4693-4696.

  

4. Jabbarzadeh, Z., Khosh-Khui, M., Salehi, H.  and Saberivand, A.  2009. Optimization of DNA extraction for ISSR studies in seven important Rose species of  Iran. American-Eurasian Journal of Sustainable Agriculture, 3(4): 639-642.  

 

 

5. Jabbarzadeh, Z., Khosh-Khui, M., Salehi, H.  and Saberivand, A.  2010.Inter simple  sequence repeat (ISSR) markers as reproducible and specific tools for genetic diversity  analysis of rose species. African Journal of Biotechnology, 9 (37): 6091-6095.

 

6. Jabbarzadeh, Z., Khosh-Khui, M., Salehi, H.  and Saberivand, A.  2010. Phylogenetic relationships among seven old Rose species grown in Iranrevealed by ISSR markers. Horticulture Environment and Biotechnology, 51(3): 189-192.

  

7. Ghanbari, T., Hosseini, B. and Jabbarzadeh, Z. 2012. Improving Salvia sclarea L. seed germination under in vitro condition. International Journal of Agriculture: Research and Review, 2 (s): 1051-1058.

  

8. Habibi Dastjerd, Z., Jabbarzadeh, Z. and Jalili Marandi, R. 2013. Interaction effects of chitosan, benzyl‌adenine, and gibberellic acid on in vitro proliferation of M26 apple rootstock. Horticulture, Environment and Biotechnology, 54 (6): 538-547.

  

9. Salehi, M., Hosseini, B. and Jabbarzadeh, Z. 2014. High-frequency in vitro plantlet regeneration from apical bud as a novel explant of Carum copticum L. Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine, 4 (S1): S424-S428.

 

10. Naderi Samani, E., Jabbarzadeh, Z., Ghobadi, S. and Motamedi, M. 2014. Effect of different concentrations of plant growth regulators on micropropagation of Lantana camara. Journal of Medicinal Plant Research, 8(44): 1299-1303.

 

 

 

 

 

 

      

 

    مقالات ارائه شده در سمينارها و يا كنفرانس هاي علمي  

    1- جبارزاده، ز. و م. خوشخوي. 1382. بررسي ريزافزايي گل محمدي.  سومين كنگره علوم باغباني ايران. كرج. ايران. 

   

    2 - جبارزاده، ز. و م. خوشخوي. 1382. اثرات مواد تنظيم كننده رشد بر ريزافزايي گل  محمدي. سومين همايش ملي بيوتكنولوژي جمهوري اسلامي ايران. مشهد. ايران.

 

   3- جبارزاده، ز.، ح. صالحي و م. خوشخوي. 1388. روشي موثر براي استخراج DNA ژنومي از هفت گونه مهم ورد در ايران. ششمين كنگره علوم باغباني ايران. رشت. ايران.

   

 4- جبارزاده، ز.، م. خوشخوي، ح. صالحي و ع.ر. شهسوار. 1390. بررسي روابط فيلوژنتيكي برخي گونه هاي  ورد با استفاده از نشانگر ISSR. هفتمين كنگره علوم باغباني ايران. اصفهان. ايران.

  

   5- آقايي، خ.، ز. جبارزاده، پ. جليل دوست علي و س. صبحي. 1390. تاثير تنظيم كننده هاي رشد بر پرآوري   گياه سرخارگل (Echinacea purpurea) در شرايط درون شيشه اي.  هفتمين كنگره علوم باغباني ايران. اصفهان. ايران.

  

   6- نادري ساماني، ا.، ط. قنبري، ز. جبارزاده، اسدي ساماني، م. و ا. خلجي زواجري. 1390. تحليلي بر روش  هاي انبارداري سالم محصولات كشاورزي در جهت تامين امنيت غذايي. همايش ملي تغيير اقليم و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست. اروميه. ايران.

  

 7- قنبري، ط.، حسيني، ب. و جبارزاده، ز. 1391. ررسی اثر ترکیبات و تنظیم کننده های رشد مختلف بر باززایی مستقیم ریزنمونه نوک شاخه مریم گلی کبیر. دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران. تهران. ايران.

 

 8- قنبري، ط.، حسيني، ب. و جبارزاده، ز. 1391. اثر تیمارهای مختلف شیمیایی در بهبود جوانه زنی مریم گلی کبیر در شرایط درون شیشه ای. دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. كرج. ايران.

 

 9- قنبري، ط.، حسيني، ب.، جبارزاده، ز. و مرادي پور، ا. 1391. بررسی اثر ترکیبات و غلظت های مختلف هورمون TDZ و IAA بر باززایی مستقیم از ریزنمونه نوک شاخه مریم گلی کبیر. هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران. كرمان. ايران. 

 

10- صالحي، م.، حسيني، ب. و جبارزاده، ز. 1391. Effect of different hormonal combinations and concentrations on direct shoot regeneration from shoot tip explants of Carum copticum L. کنگره ملی گیاهان دارویی. جزيره كيش. ايران. 

 

11- قنبری، ط.، حسینی، ب.، جبارزاده، ز. و فرخزاد، ع.ر. 1392. HIGH-FREQUENCY IN VITRO DIRECT SHOOTS REGENERETION. دومین کنگره ملی گیاهان دارویی. تهران. ايران.

 

12- نادري ساماني، ا.، جبارزاده، ز. و قبادي، س. 1392. شاخه زایی درون شیشه ای شاه پسند درختی. هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران. همدان. ايران.

 

13- جلیل زاده خویی، ا.، جبارزاده، ز. و جلیل زاده خویی، ش. 1392. بررسی اثر رقم و بسترهای کشت مختلف بر ریشه زایی قلمه برگ بنفشه افریقایی. هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران. همدان. ايران.

 

14- حاجي پور، ه. و جبارزاده، ز. 1392. ررسی اثر اسموپرایمینگ روی جوانه زنی و رشد اولیه بذرهای مارگریت و قرنفل تحت شرایط شوری. هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران. همدان. ايران. 

 

15- حاجي پور، ه. و جبارزاده، ز. 1392. بررسی اثر غلظت های مختلف ایندول بوتیریک اسید بر ریشه زایی قلمه های یاس آبی. هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران. همدان. ايران. 

 

16- جبارزاده، م. و جبارزاده، ز. 1392. بررسی اثر غلظت های مختلف نیترات پتاسیم روی جوانه زنی بذر گیاهان شب بوی زرد و جعفری افریقایی. هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران. همدان. ايران. 

 

17- حاجي پور، ه. و جبارزاده، ز. 1393. تاثير محلول پاشي سيليكات كلسيم بر برخي ويژگي هاي مورفولوژيكي و فتوسنتزي داوودي. سومين كنفرانس ملي فيزيولوژي گياهي ايران. اصفهان. ايران.

 

18- قاسمي، ح. و جبارزاده، ز. 1393. اثر پيش تيمار بذور با پاكلوبوترازول بر برخي ويژگي هاي مورفولوژيكي و فيزيولوژيكي چمن پوآ رقم بارون تحت شرايط تنش خشكي. سومين كنفرانس ملي فيزيولوژي گياهي ايران. اصفهان. ايران.

 

19- طالبي، پ. و جبارزاده، ز. 1393. بررسي اثر اسيد ساليسليك بر فعاليت آنزيم هاي كاتالاز و پراكسيداز در گل رز مينياتوري رقم هفت رنگ. سومين كنفرانس ملي فيزيولوژي گياهي ايران. اصفهان. ايران.

 

 20- طالبي، پ. و جبارزاده، ز. 1393. بررسي تاثير كاربرد اسيد هيوميك بر برخي ويژگي هاي مورفولوژيكي و فتوسنتزي گل رز مينياتوري رقم هفت رنگ. سومين كنفرانس ملي فيزيولوژي گياهي ايران. اصفهان. ايران.

 

21-  قاسمي، ح.، جبارزاده، ز. 1393. پاسخ هاي رشدي و فيزولوژيكي چمن پوآ رقم يوروگراس به پيش تيمار بذور با پاكلوبوترازول. اولين كنگره ملي گل و گياهان زينتي ايران. كرج. ايران. 

 

 22- قاسمي، ح.، جبارزاده، ز. و حسني، ع. 1393. تاثير تنش خشكي بر برخي ويژگي هاي رشدي و ميزان مالون دي آلدهيد دو رقم چمن پوآ. اولين كنگره ملي گل و گياهان زينتي ايران. كرج. ايران.

 

23- قاسمي، ح.، جبارزاده، ز. و حسني، ع. 1393. تاثير پاكلوبوترازول بر برخي خصوصيات كيفي و كارآيي مصرف آب دو رقم چمن پوآ. اولين كنگره ملي گل و گياهان زينتي ايران. كرج. ايران. 

 

24- مهدي نژاد تبريز، س. و جبارزاده، ز. 1393. كاربرد غلظت هاي مختلف نانو ذرات نقره در كنترل آلودگي قارچي و باكتريايي گلوكسينيا. اولين كنگره ملي گل و گياهان زينتي ايران. كرج. ايران. 

 

25. عباس نژاد ر.، جبارزاده، ز.، رضوي، م.، مناف زاده، و.، شايگان، ع.، جبارزاده، م.، محمودي، ن. و مختاري، ح. 1393. بررسي اثر سيليكون بر برخي ويژگي هاي مورفولوژيكي گل شب بو. اولين كنگره ملي گل و گياهان زينتي ايران. كرج. ايران. 

 

  

راهنمايي پايان نامه ها 

 

1. صالحي، م. 1391. بررسی فاکتورهای موثر در باززایی درون شیشه ای گیاه زنیان. پايان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه اروميه. (اساتيد راهنما: دكتر بهمن حسيني و دكتر زهره جبارزاده).

 

2. قنبري، ط. 1391. بررسی فاکتورهای موثر در باززایی درون شیشه ای مریم گلی کبیر. پايان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه اروميه. (اساتيد راهنما: دكتر بهمن حسيني و دكتر زهره جبارزاده).

  

3. نادري ساماني، ا. 1392. بررسی فاکتورهای موثر در باززایی درون شیشه ای شاه پسند درختی. پايان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه اروميه. (اساتيد راهنما: دكتر زهره جبارزاده و دكتر سيروس قبادي).

  

4. فرجي، ف. 1393. بررسي تاثير پليمر سوپرجاذب A200 بر برخي خصوصيات مورفولوژيك و فيزيولوژيك آفتابگردان زينتي رقم Red Fire. پايان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه اروميه. (استاد راهنما: دكتر زهره جبارزاده، استاد مشاور: دكتر حسين نظري).

  

 5. قاسمي، ح. 1393. اثر پيش تيمار بذور با پاكلوبوترازول بر برخي خصوصيات مورفولوژيكي و فيزيولوژيكي چمن پوآ تحت شرايط تنش خشكي. پايان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه اروميه. (اساتيد راهنما: دكتر زهره جبارزاده و دكتر عباس حسني).

  

6. طالبي، پ. 1393. تاثير اسيد ساليسيليك و اسيد هيوميك بر برخي ويژگي هاي كمي و كيفي گل رز مينياتوري رقم هفت رنگ. پايان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه اروميه. (اساتيد راهنما: دكتر زهره جبارزاده و دكتر مير حسن رسولي صدقياني، استاد مشاور: دكتر محسن اسمعيلي).

  

7. حاجي پور، ه. 1393. تاثير محلولپاشي سيليكون بر برخي ويژگي هاي كمي و كيفي داوودي. پايان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه اروميه. (اساتيد راهنما: دكتر زهره جبارزاده و دكتر مير حسن رسولي صدقياني، استاد مشاور: دكتر محسن اسمعيلي).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس : ارميه-جاده سرو-پرديس نازلو-دانشكده كشاورزي-گروه علوم باغباني-صندوق پستي 165

 

فاکس :  2779558-0441 begin_of_the_skype_highlighting 2779558-0441 FREE  end_of_the_skype_highlighting

 تلفن:  2972416-0441 begin_of_the_skype_highlighting 2972416-0441 FREE  end_of_the_skype_highlighting

 

 آدرس پست الکترونیکی :z.jabbarzadeh@urmia.ac.ir / z_jabbarzadeh@yahoo.com