دکتر زهرا اوروجی   


 مرتبه علمی: استادیار  


 زمینه تخصصی: ریاضی محض، گرایش آنالیز مختلط 


پست الکترونیک:z.orouji@urmia.ac.ir    


 

 


 رزومه